sosyal güvenlik için arşiv

51 İLDE UYGULANAN İLAVE ALTI PUANLIK İNDİRİMDE ARANAN 10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRMA ŞARTININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU

22.03.2016 Sosyal Güvenlik Kurumu: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

17.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Özel sektör işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş günü olan 28/09/2015 tarih saat 23:59′a kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARLA İLGİLİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HAKKINDA DUYURU

17.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Hangi iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyerlerinin 40 ıncı maddede sayılan işyerleri arasına girdiğinin tespiti yapılarak hangi iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinin hangi sürelerdeki fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapabileceği belirlenmiş olup, iş kolu koduna göre seçilebilecek belge türleri tabloda gösterilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2015/22 (6645 sayılı kanunda yer alan kısa vadeli sigorta uygulamaları)

01.09.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6645 sayılı Kanunla 6331 ve 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında meydana gelen değişiklikler açıklanmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2015-19

07.07.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bu Genelge ile yeni mevzuata ve güncellenen mevzuata ilişkin olarak 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.07.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BASIN AÇIKLAMASI-PRİM VE DİĞER ÖDEMELERİN SÜRE UZATIMI

30.06.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 3 Temmuz 2015 in gün sonuna kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2015/13 (4/b kapsamındaki sigortalılığın durdurulması)

04.05.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı halde on iki ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların sigortalılıklarının durdurulması ve daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamının ihya edilebilmesi amaçlanmıştır.

Yorum yok

GENEL DUYURU (prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmıştır)

31.03.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 31 Mart 2015 olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 7 Nisan 2015 gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Yorum yok

GENELGE 2015–1 (2014/26 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler)

05.01.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: 2014/7016 sayılı Kararda yer alan başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 5510 sayılı Kanun kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hariç olmak üzere bir ay süreyle uzatıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinim duyulmuştur.

Yorum yok

(2013/4425) BAZI YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.04.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/1/2013 tarihli ve 1394847 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ STANDARTLARI

08.02.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bu denetim standartlarının temel amacı, sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının, görev, yetki ve sorumlulukları, yapacakları tespit ve düzenleyecekleri rapor ile çalışmalarında uyacakları usul ve esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarında norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır.

Yorum yok

(6385) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

19.01.2013 Kanun: Türkiye İş Kurumu Kanununa geçici madde, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesine fıkra eklenmiş, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kendi nam ve hesabına çalışanlar” ibaresinden önce gelmek üzere “tarımda ve tarım dışında” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 6.1.4 numaralı maddesinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

11.07.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ait bilgi işlem veri tabanındaki sağlık verilerinin korunması ile güvenliğinin sağlanması ve paylaşılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >