motorlu taşıtlar vergisi için arşiv

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:49)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:49)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:48)

27.07.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

DAHA AZ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ -İsmail ŞENGÜN

DAHA AZ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ -İsmail ŞENGÜN

12.01.2016 Makale: 2016 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi 25/12/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. 2016 yılına ait MTV değerleri geçen yıla ait MTV değerlerinin 5,58 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlendi.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:46)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45)

30.12.2014 Maliye Bakanlığından: 1/1/2015 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler…

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:44)

08.04.2014 Maliye Bakanlığından: Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin bulunduğu illerde, model yılı 1990 ve daha eski olan taşıtların 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında teslimi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:43

30.12.2013 Maliye Bakanlığından: 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:42)

31.12.2012 Maliye Bakanlığından: 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:41)

04.08.2012 Maliye Bakanlığından: 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesinde, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 5 inci maddesiyle yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 36 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:40)

30.03.2012 Maliye Bakanlığından: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin (c) bendinde, malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasına ve Kanunun 5 inci maddesinin son fıkrasında, (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin kasko sigortası değeri uygulamasına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:39)

26.12.2011 Maliye Bakanlığından: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, 5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:38

29.04.2011 Maliye Bakanlığından: 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 Geçici 5 inci maddesiyle 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun2 Geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının uygulama süresi 31/12/2011 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

6111 Sayılı Kanuna Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükelleflerinin İnternet Ortamında Başvuru Yapabilmesine İlişkin Duyuru

05.04.2011 Maliye Bakanlığı: Motorlu taşıtlar vergisi ve taşıtla ilgili idari para cezaları için 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin, Başkanlığımız (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp) internet adresi üzerinden internet vergi dairesine erişmek suretiyle başvuruda bulunmaları mümkün bulunmaktadır.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ BORÇLARINI 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖDEMEK İSTEYENLERE İLİŞKİN DUYURU

22.03.2011 Maliye Bakanlığından: Mükelleflerin bulundukları il veya ilçe dışındaki başka vergi dairelerine kayıtlı taşıtlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve taşıtla ilişkili idari para cezaları için 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak amacıyla bulundukları il veya ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları mümkündür.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:37

30.12.2010 Maliye Bakanlığından: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin; Birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >