Dış Ticaret MüsteşarlığıHARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2007/5)

11.05.2007 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ 15/3/2007 tarihli ve 2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hariçte İşleme Rejimi Kararı”na istinaden hariçte işleme rejiminin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. ...

Gümrük MüsteşarlığıGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:55)

26.04.2007 Gümrük Müsteşarlığından: Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Halkalı Gümrük Müdürlüğü ile Atatürk Ha...

Bakanlar Kurulu Kararı(2007/11882) İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

13.04.2007 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10/7/2004 tarihli...

Maliye BakanlığıKURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

03.04.2007 Maliye Bakanlığından: 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 21/6/2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 1/1/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe gir...

Maliye BakanlığıVAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)

03.04.2007 Maliye Bakanlığından: 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanunun 20 nci maddesinde, “Gelirlerinin en az üçte ikisini nevi itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin...

Kanunlar(5604) MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

28.03.2007 Kanun: Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler,...

Maliye BakanlığıTÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SIRA NO:1

17.03.2007 Maliye Bakanlığından: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan hüküm ile Maliye Bakanlığı; vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri ku...

BDDKBANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

10.03.2007 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:41)

23.02.2007 Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in1 7 ...

Türkiye Muhasebe Standartları KuruluTFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:42

30.01.2007 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” (TFRS 7) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Adı geçen Türkiye Finansal Raporlama Standardı bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer almıştır. ...

Türkiye Muhasebe Standartları KuruluTFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ

30.01.2007 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” (TFRS 7) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Adı geçen Türkiye Finansal Raporlama Standardı bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer almıştır. Bu Tebliğin kapsamı TF...

Dış Ticaret MüsteşarlığıSERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.01.2007 Devlet Bakanlığından: 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:365)

30.12.2006 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden belirlenen...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:40)

22.12.2006 Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye göre düzenlenen “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları...

Maliye BakanlığıMOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:28)

20.12.2006 Maliye Bakanlığından: 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen “Yetki” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda u...