Bakanlar Kurulu Kararı(2007/13033) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

30.12.2007 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2007 tarihli ve 113034 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci v...

TURMOBTÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.11.2007 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: 11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi...

TURMOBSERBEST MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRVE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.11.2007 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: 3/1/1990 tarihli ve 20391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yö...

TURMOBSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

21.11.2007 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: Bu Yönetmeliğin amacı, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin kendi aralarında ve müşterileri ile olan ili...

TURMOBSERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

19.10.2007 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Bu Yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde ol...

Mesleki Yeterlilik KurumuULUSAL MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

05.10.2007 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; meslek standartlarının hazırlanması, onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak yürürlüğe konulması ile mesleklerin ve meslek standardı hazırlayacak kurum ve kuruluşların seçimi ve bunların çalışmasına ilişkin esasla...

Vergi RehberleriMÜKELLEFLERE KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA “ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER” VE “İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATLARDA MÜKELLEFİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ” İSİMLİ BROŞÜRLER YAYINLANMIŞTIR

03.10.2007 Maliye Bakanlığı: Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’ nde; ödeme emri, konuya ilişkin davalar, mal bildirimi ve verginin ödenebileceği bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri ...

Hazine MüsteşarlığıAKTÜERLER YÖNETMELİĞİ

15.08.2007 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, aktüerlik mesleğine giriş ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek ve aktüerlerin yetki, sorumluluk, yükümlülük ve niteliklerini belirlemektir. ...

Hazine MüsteşarlığıKONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.08.2007 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları d...

SPKSERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VIII, NO:51)

12.07.2007 Sermaye Piyasası Kurulundan:Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında derecelendirme faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarına, bu kuruluşların çalışanlarına ve Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarına ilişki...

Maliye BakanlığıMALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRANO:1)

30.06.2007 Maliye Bakanlığından: 28/3/2007 tarih ve 26476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar ile anılan maddeni...

Diğer MevzuatYAPI İŞLERİ İNŞAAT MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:YFK-2007/1)

30.06.2007 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 18 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32 nci maddesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların uymak ve ...

Maliye BakanlığıTAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA NO:1

30.06.2007 Maliye Bakanlığından: Tebliğde, bugüne kadar yayımlanmış tebliğlerde yapılan açıklamalar güncellenmekte ve Kanun uygulamasına yönelik yeni açıklamalara yer verilmektedir. ...

Diğer MevzuatTÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM YÖNETMELİĞİ

21.06.2007 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından: Bu Yönetmeliğin amacı; serbest çalışan ve fizik, nükleer enerji ve matematik mühendisliği hizmetleri üreten kişi veya kuruluşların meslekî etkinliklerinin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühe...

Maliye BakanlığıYATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)

26.05.2007 Maliye Bakanlığından: 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda¹ 5615 sayılı Kanunla² yapılan değişiklik sonucu gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluş...