Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÜCRET PRİM İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

18.11.2008 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. ...

Kalkınma BakanlığıKALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

08.11.2008 Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenlemektir. ...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

17.10.2008 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir. ...

Maliye BakanlığıMİLLİ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:319)

14.10.2008 Maliye Bakanlığından: İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hâsılat paylarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. ...

TCMBULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2008/6)

10.10.2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. ...

Türkiye Muhasebe Standartları KuruluFİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA VE SUNULMA ESASLARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:103

08.10.2008 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 16/1/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında 1 Sıra no’lu Tebliğin ekinde yer alan “Kavramsal Çerçeve”nin “Giriş&#...

SGKİŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Bu Tebliğ, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 90 ıncı maddesine 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişi...

SGK5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR SAYILMAYANLAR SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanun gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Kuruma bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. ...

SGK5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR SAYILMAYANLAR SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanunun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükler ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. ...

SGKİSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren isteğe bağlı sigortalı olanlar ile bu Kanundan önce 506, 1479 ve 5434 sayılı kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup prim ödemeye devam eden sig...

SGKHİZMET BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girecektir. Söz konusu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) v...

SGKAYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86 ncı, “Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91 inci ve...

SGKKISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ

28.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen Kısa Vadeli Sigorta Kolları uygulamaları ile genel sağlık sigortası bakımından sağlık hak s...

Diğer MevzuatVAKIFLAR YÖNETMELİĞİ

27.09.2008 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkin usûl ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Vakıf Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı ile ilgili görev, yetki ve sorum...

SGKFAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

27.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, Sosyal...