SPK Kategorisi için arşiv

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.03.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin başlığı “Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KURULU İÇ DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

31.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun hesap, işlem ve faaliyetlerinin iç denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ALTYAPI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VI, NO:24)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (III.48.4)

23.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklılarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VI, No:24) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1a)

23.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarınaİlişkin Esaslar Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)

23.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıklarda gönüllü ve zorunlu pay alım teklifinde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KÂR PAYI TEBLİĞİ (II-19.1)

23.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ortaklıkların kâr payı ile kâr payı avansı dağıtımında, kâr payının korunmasında ve kâr dağıtım politikasının belirlenmesinde uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.2)

23.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların yatırımcılarının zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Yorum yok

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)

23.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru bilgilendirilerek sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişini sağlamak amacıyla sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

21.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirtilmesidir.

Yorum yok

BİLGİ SUİSTİMALİ VEYA PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI HAKKINDA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEBLİĞİ (V-102.1)

21.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bir işlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini teşkil ettiğine dair bir bilgi veya şüphenin bulunması halinde bu durumun yatırım kuruluşları tarafından Kurula bildirilerek söz konusu suçların önlenmesine ve tespitine katkı sağlamaktır.

Yorum yok

BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1)

21.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunan hallerde veya bu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınarak piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesidir.

Yorum yok

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)

21.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, teminatlı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile teminat sorumlusuna, teminat varlıklar ve teminat uyumuna ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-58.1)

09.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)

03.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracıve bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcıların bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

Yorum yok

GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1)

03.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok