SPK Kategorisi için arşiv

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1.b)

31.12.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkraya bent eklenmiştir.

Yorum yok

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.4.a)

31.12.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.3.a)

31.12.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.2)

12.11.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE KIYMETLİ TAŞLAR İLE İLGİLİ BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

19.10.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ

19.10.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.10.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1a)

05.09.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)

14.08.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, bu sınavlar sonucunda verilecek lisanslara, lisanslarla ilgili düzenlenecek eğitim programlarına ve lisanslı personelin sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)

07.08.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından kayden izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİ

07.08.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinin kuruluş, faaliyet ilke ve esasları ile gelirleri ve kar payı dağıtım esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-60.1)

17.07.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ipotek finansmanı kuruluşlarına ve bu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir. İpotek finansmanı kuruluşlarına görev ve yetki veren diğer kanunların ilgili hükümleri saklıdır.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİ (SERİ:V, NO:130)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.2)

22.06.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri: V, No: 130) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1.a)

22.06.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

29.03.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Sermaye Piyasası Kanununun 82, 84 ve 85 inci maddelerinde düzenlenen yatırımcıların tazmini ile 86 ncı maddesinde düzenlenen tedrici tasfiye işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok