SPK Kategorisi için arşiv

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:II,NO:25)

12.09.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: II, No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TAHVİL VE BONO PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Piyasa üyeleri, Borsa tarafından belirlenen işlem yapabilme limitini aşmamak koşuluyla, yatırdıkları net işlem limiti karşılığının menkul kıymet, işlemin valörü ve piyasa volatilitesi dikkate alınarak Borsa Yönetim Kurulunca belirlenecek misli kadar işlem yapabilirler. Net işlem limiti karşılığının tekabül ettiği işlem limiti, piyasada güvenin korunması için gerekli hallerde genel olarak veya üye bazında Borsa Başkanlığı tarafından değiştirilebilir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “İlave Kotasyon” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir. “Vergi Öncesi Kar: SPK’nın ilgili mevzuatına göre düzenlenen gelir tablosunda yeralan, ortaklığın sürdürülen veya durdurulan tüm faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi kar/zarar tutarını,”

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin başlığı “Kapanış Fiyatı ve Kapanış Seansı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki üç fıkra eklenmiştir.”Borsa Yönetim Kurulu kapanış fiyatının kapanış seansı düzenlenerek belirlenmesine karar verebilir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 11 – (1) Payları GİP Listesinde bulunan şirketin bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edeceği payların sermaye artırımı öncesinde GİP Listesinde bulunan mevcut paylara karşılık gelen kısmının GİP Listesine kabulü için ilave kabul başvurusu yapılması zorunludur. Bunların dışında kalan paylar için GİP Listesine ilave kabul başvurusu yapılamaz.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO: 39)

07.08.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Borsa’da işlem görmeyen katılma paylarının, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda kurucu dışında fon katılma paylarının alım satımına aracılık edecek aracı kuruluşların Kurulca uygun görülecek yöntemlerle kamuya duyurulması zorunludur. Serbest yatırım fonlarının katılma paylarının satışına aracılık edecek kurumların bu konuda yeterli bilgi ve deneyime sahip satış personeli istihdam etmeleri ve söz konusu fon katılma payı satışlarının bu satış personeli tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yorum yok

MENKUL KIYMETLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2010 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/11/2009 tarihli ve 4003 sayılı yazısı üzerine, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: VI, No: 28)

04.07.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri: V, No: 119)

02.07.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri:V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Tebliğde geçen;a) Borsa: Kanunun 40 ıncı maddesinde düzenlenen sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurt dışı borsaları ve borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Yorum yok

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.06.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.”e) Kıymetli madenler”

Yorum yok

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.06.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.”Şu kadar ki bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartı yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şeklinde aranır.”

Yorum yok

KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15.06.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.”Şu kadar ki, yukarıda yer alan kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şartı, borsa başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve başkan yardımcıları için bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak şeklinde aranır.”

Yorum yok

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.06.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;a) Banka: Mevduat bankalarını ve katılım bankalarını,

Yorum yok

BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

05.06.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

Yorum yok

BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: I, NO:41)

08.05.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri I, No:31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”MADDE 5 – Birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme işlemine esas alınacak finansal tablolarının Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve Kurulun bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur. Birleşmeye esas finansal tabloların Kurul düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetiminin yapılmış olması halinde, özel bağımsız denetim koşulu aranmaz.

Yorum yok