SPK Kategorisi için arşiv

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:127)

12.09.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlemiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin birinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur. Söz konusu bilgiler ve bu bilgilerde meydana gelen değişiklikler, aracı kuruluşlar tarafından öğrenilmesini müteakip 1 işgünü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.”

Yorum yok

VADELİ İŞLEMLER ARACILIK ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:126)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:90 sayılı Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERI:V, NO:125)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:124)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 26/6/1998 tarihli ve 23384 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (SERİ:V, NO:123)

27.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 24/6/2004 tarihli ve 22502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Vergi Öncesi Kar” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Borsa emirleri, üye temsilcileri veya üyelere tahsis edilen emir iletim arayüzleri tarafından, Borsa Yönetimince belirlendiği şekilde Sisteme iletilir.”

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir. “ğ) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistem.”

Yorum yok

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iç yönetmelikle” ibaresi “yönergeyle” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VI, NO:30)

05.08.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına, paylarının Kurul kaydına alınmasına ve ortaklık ile ortaklık portföyünün yönetimine ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin ilke ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VI, NO:29)

28.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:122)

28.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Bu Tebliğin amacı, portföy yöneticiliği faaliyeti ile bu faaliyeti Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yerine getirecek olan şirketlerin kuruluş ve yetkilendirilmelerine ve bu faaliyette bulunacak aracı kurumlar, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve mevduat kabul etmeyen bankaların yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.”

Yorum yok

ARACI KURULUŞ VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:III, NO:45)

21.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:III, No:37 sayılı Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:53)

20.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No:28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Yorum yok