SPK Kategorisi için arşiv

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 24/A maddesi eklenmiştir.

Yorum yok

PAYLARI SERBEST İŞLEM PLATFORMUNDA İŞLEM GÖRECEK HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:IV,NO:58)

11.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından payları Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilen halka açık anonim ortaklıkların sermaye piyasası mevzuatına ilişkin yükümlülüklerine ve muafiyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ:IV,NO:56)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV,NO:57)

11.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’in 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VI, NO:32)

31.01.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:42)

31.12.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:56)

30.12.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, Borsa Şirketlerinin esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlemektir.

Yorum yok

BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:I, NO:44)

04.11.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: I, No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nin 3 üncü maddesine “Değiştirme Oranı” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:41)

01.11.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İHRAÇCILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:55)

01.11.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 39 sayılı “İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

(2011/2228) İHRAÇCILARIN, SERMAYE PİYASASI KURULUNCA KAYDA ALINAN, SATIŞI YAPILACAK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KURUL’A YATIRACAKLARI ÜCRETE İLİŞKİN 28/7/2009 TARİHLİ VE 2009/15330 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

23.10.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul’a yatıracakları ücrete ilişkin 28/7/2009 tarihli ve 2009/15330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 8/8/2011 tarihli ve 2243 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SERİ:IV NO:54

11.10.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, halka açık anonim ortakların esas alacakları Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlemektir.

Yorum yok

ARACI KURUM HESAP PLANI VE PLANIN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:XI,NO:33)

09.10.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 7 sayılı Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğin ekinde yer alan Aracı Kurum Hesap Planına ilgili oldukları hesap gruplarında yer almak üzere, aşağıdaki hesap numaraları eklenmiştir.

Yorum yok

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VI,NO:31)

09.10.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 5/8/2011 tarihli ve 28016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VI, No: 30 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 17 nci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye sekizinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:128)

09.10.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok