Kamu İhale Kurumu Kategorisi için arşiv

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.05.2011 Kamu İhale Kurumundan: 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.04.2011 Kamu İhale Kurumundan: 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 4.2.4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.04.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1′de yer alan “Standart Form-KİK035.0/D Anahtar Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu” ve “Standart Form-KİK035.1/D Teknik Personel Bilgileri Özet Tablosu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.04.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1′de yer alan “Standart Form- KİK015.3./H Birim Fiyat Teklif Cetveli”nin 4 numaralı dipnotunun birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

20.03.2011 Kamu İhale Kurumundan: 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Yönetmeliğinin Ek 1′inde yer alan standart formlardan, Standart Form-KİK002.1/EKAP-M Açık İhale Usulü İlan Formu ve Standart Form-KİK019.1/EKAP-M İhale Komisyonu Kararı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.03.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.03.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.03.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.03.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.03.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

25.02.2011 Kamu İhale Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerin kısmen veya tamamen Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

09.02.2011 Kamu İhale Kurumundan: 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğine 73.3. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 73.4. maddesi eklenmiştir. “73.4. Aday veya istekli tarafından sunulan kapasite raporunun, adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkârlar odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi ve ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması zorunludur.”

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2011/1)

23.01.2011 Kamu İhale Kurumundan: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler anılan Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir: Buna göre; 1- “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddenin; (g) bendinde belirtilen 5.372.854,- TL (Beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirası), 5.849.426,- TL (Beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirası),

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

30.12.2010 Kamu İhale Kurumundan: 22/8/2009 tarih ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 45.1.1. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45.1.1.1., 45.1.1.2., 45.1.1.3. ve 45.1.1.4. maddeleri eklenmiştir:

Yorum yok

ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN 1 NOLU TEBLİĞ

17.12.2010 Kamu İhale Kurumundan: Bu Tebliğ, 1/9/2010 tarihinde devreye alınan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek işlemler ile buna ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi ile Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yorum yok