Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:2)

05.06.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:İÇ TİCARET 2012/2)

01.06.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO:2)

29.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ eki “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi”; 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnameye, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından getirilen değişikliklerin yansıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO:11)

12.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.“(d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

Yorum yok

140 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU” KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

09.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Kanunu uygulayacak makamların şirketler hukuku ile tescil ve ilan yükümlülüğü konularında ilgili hükümlerin özüne temas eden bilgilere kısa yoldan ulaşmalarını sağlamak amacıyla T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yapılan bir çalışma ile 120 Soruda Türk Ticaret Kanunu kitapçığı yerine yeni 140 Soruda Türk Ticaret Kanunu kitapçığı hazırlanmıştır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:İÇ TİCARET 2012/1)

11.04.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen esas mukavelelerin ikinci fıkraya uygun hale getirilmesine ilişkin süre 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak 2/7/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

TİCARET SİCİLİ ODALAR VE BORSALAR İLE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE YAPILACAK BAŞVURULARDA UYGULANACAK ESASLAR İLE İLGİLİ 2012/1 SAYILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGESİ

04.04.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 61 inci Hükümet Programında; kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde verilmesi, diğer kamu kurumlarında bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesinin sağlanması amacı yer almaktadır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.03.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(6) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

Yorum yok

(2012/2830) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

058.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 6/2/2012 tarihli ve 3763 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:90)

06.03.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:88)

31.01.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 9 uncu maddesinde ham petrol ve akaryakıt ithalatının miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılacağı belirtilmiştir. Bu itibarla, ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Yorum yok

(2011/2595) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

(2011/2595) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

11.01.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 7/12/2011 tarihli ve 9512 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

30.12.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2011/2571) İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ HAKKINDA KARAR

30.12.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/12/2011 tarihli ve 10098 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2011/2572) UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME UYARINCA UYGULANMASI GEREKEN SINIFLANDIRMA GÖRÜŞLERİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

28.12.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 27/12/2007 tarihli ve 2007/13066 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 15/12/2011 tarihli ve 10099 sayılı yazısı üzerine, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok