Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kategorisi için arşiv

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

19.07.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemektir. Bu Yönetmelik, tüketici ürünlerinin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, güvenli olup olmadığı veya teknik düzenlemesine uygun olup olmadığı konularında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, alınacak önlemleri, üretici ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

Yorum yok

SEBZE VE MEYVE TİCARETİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

07.07.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, toptancı hallerini modern bir yapıya kavuşturmak, toptancı hali içinde veya dışında işlem gören sebze ve meyvelere ilişkin bilgileri elektronik ortamda tutmak, izlemek ve duyurmak, meslek mensupları ile diğer ilgilileri kayıt altına almak, bunlara yönelik veri tabanı oluşturmak, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımını ve iletişimi temin etmek, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve meslek mensuplarının faaliyetlerini düzenlemektir.

Yorum yok

TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

03.07.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 6102 sayılı kanun uyarınca görev, yetki ve sorumluluğu Bakanlığımıza ait olan yönetmelik ve tebliğler yayımlanıncaya kadar, mülga 6762 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan; Ticaret Siciliği Tüzüğü, Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik, Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2003/3), Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı ile İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Sicillerine Tescili Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2009/2)’in 6102 Sayılı TTK’na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ı) Gümrüklü saha: Gümrük idaresinin denetim, kontrol, yetki ve sorumluluğunda bulunan; kara, demiryolu, hava gümrük kapıları, iç gümrükler ile diğer yer ve sahalarda fiziki olarak etrafından ayrılmış veya böyle addedilen yerleri; deniz gümrük kapılarında ise bu yerlerle birlikte ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan deniz ve kıyı alanlarını,”

Yorum yok

GÜMRÜK MUHAFAZA GÖREV YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:2)

05.06.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde, 18/7/2011 tarihli ve 2011/2033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında transitine izin verilen ham petrol ve jet yakıtının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İÇ TİCARET 2012/1)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:İÇ TİCARET 2012/2)

01.06.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ) (SERİ NO:2)

29.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ eki “Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi”; 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürüne İlişkin İzahnameye, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi tarafından getirilen değişikliklerin yansıtılması amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO:11)

12.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No:9)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (i) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.“(d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

Yorum yok

140 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU” KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

09.05.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Kanunu uygulayacak makamların şirketler hukuku ile tescil ve ilan yükümlülüğü konularında ilgili hükümlerin özüne temas eden bilgilere kısa yoldan ulaşmalarını sağlamak amacıyla T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yapılan bir çalışma ile 120 Soruda Türk Ticaret Kanunu kitapçığı yerine yeni 140 Soruda Türk Ticaret Kanunu kitapçığı hazırlanmıştır.

Yorum yok

ANONİM ŞİRKET ESAS MUKAVELELERİNDE İMTİYAZ TESİS EDEN HÜKÜMLERİN UYARLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:İÇ TİCARET 2012/1)

11.04.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 401 inci maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen esas mukavelelerin ikinci fıkraya uygun hale getirilmesine ilişkin süre 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 6 ncı maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak 2/7/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

TİCARET SİCİLİ ODALAR VE BORSALAR İLE ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE YAPILACAK BAŞVURULARDA UYGULANACAK ESASLAR İLE İLGİLİ 2012/1 SAYILI GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GENELGESİ

04.04.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 61 inci Hükümet Programında; kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde verilmesi, diğer kamu kurumlarında bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesinin sağlanması amacı yer almaktadır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.03.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(6) İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

Yorum yok

(2012/2830) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

058.03.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 6/2/2012 tarihli ve 3763 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:90)

06.03.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ, mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok