Diğer Mevzuat Kategorisi için arşiv

BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

16.08.2013 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından açılacak bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış izinlerinin verilmesi, çalışma şartları, personel standardı, denetlenmeleri, müeyyideleri, bakım hizmetlerinin kapsamı, bakım hizmeti için başvuru şekli ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ALKOLLÜ İÇKİ AMBALAJLARI ÜZERİNE KONULACAK UYARI MESAJLARIYLA İLGİLİ TEBLİĞ

ALKOLLÜ İÇKİ AMBALAJLARI ÜZERİNE KONULACAK  UYARI MESAJLARIYLA İLGİLİ TEBLİĞ

11.08.2013 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Tebliğ, 8/6/1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Kanununun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan, alkollü içki ambalajları üzerine konulacak sağlık uyarılarına ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.08.2013 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci ve 13 üncü maddesine fıkralar eklenmiş, 19 uncu maddesi yeniden düzenlenmiş ve geçici maddeler eklenmiştir.

Yorum yok

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:68)

GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:68)

07.08.2013 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere; sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan yabancı veya geçici plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretlerinin düzenlenmesidir.

Yorum yok

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.08.2013 Millî Eğitim Bakanlığından: Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) ve (i) bentleri değiştirilmiş ve aynı maddeye dördüncü fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

UZMANLAŞMA ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2013/3)

26.07.2013 Rekabet Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; teşebbüsler arasında yapılan uzmanlaşma anlaşmalarının, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerinin uygulanmasından grup olarak muaf tutulmasının koşullarını belirlemektir.

Yorum yok

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ (SHY-DENİZ)

23.07.2013 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık alanında kullanılacak deniz uçakları ile deniz ve iç sular kullanılarak yapılacak hava taşımacılık faaliyetleri sırasında uyulması gereken usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.07.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h) bentleri değiştirilmiş, aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.07.2013 Sağlık Bakanlığından: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 8 inci maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.07.2013 Sağlık Bakanlığından: Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

14.07.2013 Adalet Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; İcra ve İflâs Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca, iflâs idarelerine ödenecek ücret tarifesini ve ücretin ödeme şeklini belirlemektir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.07.2013 Sağlık Bakanlığından: 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.07.2013 Sağlık Bakanlığından: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(1041) ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR

06.07.2013 TBMM Kararı: Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

Yorum yok