Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2016/8370) TEMSİL TAZMİNATI ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR İLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.01.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Temsil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Karar ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2015/8353) BAZI MALLARA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ VE TÜTÜN FONU TUTARLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

01.01.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli kararın yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığının 29/12/2015 tarihli ve 1319 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2015/8320) İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

31.12.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 2014/7090 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2015/8321) 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNİN UYGULANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

28.12.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesinin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yorum yok

(2015/8216) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

19.11.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına bent eklenmiştir.

Yorum yok

(2015/8113) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

13.10.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/8112) İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİRLERİNİN, 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 4 İNCİ MADDESİNİN YEDİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILACAK ORANININ ARTIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

04.10.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2015 ve 2016 yılları için % 50’ye çıkarılmıştır.

Yorum yok

(2015/8111) GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

04.10.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin yeniden düzenlenmesi hakkındaki 2015/7391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan “25 Ekim 2015″ ibaresi “8 Kasım 2015″ şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/8050) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

27.08.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8.maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

(2015/7998) İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.08.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararının bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/7917) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

25.07.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/7748) TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

10.07.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı Gümrük Kanunu uyarınca Türkiye tarafından belirli ülkelere tek taraflı olarak tanınan tercihli rejimden yararlanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

(2015/7910) 13/6/2006 TARİHLİ VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİNDE YER ALAN ORANIN FARKLILAŞTIRILMASI HAKKINDA KARAR

30.06.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Kurumlar vergisi kanununun 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Yorum yok

(2015/7603) TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

11.06.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

24.04.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok