Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2016/9139) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

05.10.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2016/9153) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTEDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

08.09.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmış ve 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli (ı) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi belirlenmiştir.

Yorum yok

(2016/9094) TASARIM FAALİYETİ ALANLARI HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen alanlarda, katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü tasarım faaliyeti olarak dikkate alınır.

Yorum yok

(2016/9093) AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİ HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı on beş olarak belirlenmiştir. Söz konusu sayı, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre aşağıda belirtilen sınıflarda yer alan sektörler için otuz olarak uygulanır.

Yorum yok

(2016/9091) AR-GE VEYA TASARIM MERKEZLERİ İLE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN AR-GE VEYA TASARIM PERSONELİNİN MERKEZ YA DA BÖLGE DIŞINDAKİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KARAR

11.08.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan Ar-Ge veya tasarım personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, belirtilen faaliyetlerin Ar-Ge veya tasarım merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, Ar-Ge veya tasarım merkezi yönetiminin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde yüzü gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.

Yorum yok

(2016/9092) AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR

10.08.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunuuyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılması.

Yorum yok

(2016/8998) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.06.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne sıra eklenmiştir.

Yorum yok

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.05.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yeri ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “anne ve baba adı, uyruğu” ibaresi “T.C. kimlik numarası” şeklinde değiştirilmiş ve mülga dördüncü fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

(2016/8705) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

05.05.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 4 üncü sırası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2016/8768) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞINA MURAT ÇETİNKAYA’NIN ATANMASI HAKKINDA KARAR

17.04.2016 Atama Kararı: 19/4/2016 tarihinde boşalacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvernörlüğüne) ekli listede adı belirtilen kişinin atanmasına; Bakanlar Kurulu’nca 11/4/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2016/8549) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKINDA KARAR

19.03.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2016/8590) MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.03.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2016/8589) GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

16.03.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03:00’ten itibaren bir saat ileri alınması Bakanlar Kurulu’nca 14/3/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK

15.01.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bu Yönetmeliğin amacı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca geçici koruma sağlanan yabancıların çalışmalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

(2016/8372) 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE, 2016 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

15.01.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda işçilere 2016 yılında ilave tediye ödenmesi Bakanlar Kurulu’nca 11/1/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok