Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2013/4284) TEKNİK DÜZENLEMELER REJİMİ KARARI

22.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı; dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli olmasını temin etmek; bu çerçevede ilgili teknik mevzuatın dış ticarete uyarlanması, uygulanması, ithalatta ve ihracatta denetim yapılması veya yaptırılması, denetim yapacak kuruluşların tespiti ile teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olmayan ürünlerin ithalat ve ihracatının önlenmesine dair usul ve esasları belirlemek; dış ticarette teknik engellerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; teknik düzenlemeler, ürün güvenliği ve denetime dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek ve uluslararası yükümlülüklere uygunluğunu sağlamaktır.

Yorum yok

(2013/4288) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

15.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına bentler eklenmiş, 29 uncu maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/4151) İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.02.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiştir.

Yorum yok

(2013/4244) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNİN GENEL KURUL DIŞINDAKI ORGANLARININ SEÇIM TARIHLERI ILE ODA VE BORSA ORGANLARININ SEÇİM TARİHLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

29.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan 4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması gereken oda ve borsaların organlarının seçimleri, 2013 yılının Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında tamamlanır.

Yorum yok

(2012/4093) TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

27.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu yönetmeliğin amacı ticaret sicili kayıtlarının tam ve sağlıklı tutulmasını ve emredici hukuk kuralları çerçevesinde kayıtların aleniyetinin ve üçüncü kişiler dahil tarafların hukuki güvenliğinin teminat altına alınmasını sağlamaktır.

Yorum yok

(2012/4097) MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görev” tanımı değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/4223) 6772 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN KURUMLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE 2013 YILINDA YAPILACAK İLAVE TEDİYELERİN ÖDEME TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

25.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2013 yılında; a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2013, diğer yarısının 28/6/2013 tarihinde, b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 25/12/2013 tarihinde, ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/4212) GÜNIŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

25.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; 31 Mart 2013 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması,27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması; kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/4213) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

23.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu kararın amacı 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2013/4199) BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

23.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/4138) TARIM SİGORTALARI HAVUZU TARAFINDAN KAPSAMA ALINACAK RİSKLER, ÜRÜNLER VE BÖLGELER İLE PRİM DESTEĞİ ORANLARINA İLİŞKİN KARAR

23.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte; fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri paket halinde; ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere, don riski; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatları kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

Yorum yok

(2012/4096) SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

17.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Yönetmeliğin amacı; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ulusal ve uluslararası yargı mercileri ile tahkim davalarında, hizmet satın alınması, hizmet satın alınacak serbest avukatların nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, mali hakları ile takip ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2013/4156) 631 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDAKİ PERSONELİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINA VE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR

16.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması ile Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 2013 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2013 tarihli ve 28 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

18 EKİM 2012 TARİHLİ VE 28445 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN 4 EKİM 2012 TARİHLİ VE 2012/3839 SAYILI 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI EKİ

12.01.2013 2013 Yılı Yatırım Programı: 2013 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2013-2015 Orta Vadeli Programında ve 2013 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Yorum yok

(2012/4133) MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ HESAPLAR DAHİL BU İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

(2012/4133) MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAPLARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE ÖZEL CARİ HESAPLAR DAHİL BU İŞLEMLERDE SAĞLANACAK DİĞER MENFAATLER HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

01.01.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Mevduat ve kredi faiz oranları ve katılma hesapları kar ve zarara katılma oranları ile özel cari hesaplar dahil bu işlemlerde sağlanacak diğer menfaatler hakkında kararın 7 nci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok