Mart, 2014 için arşiv

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ (Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında)

18.03.2014 Maliye Bakanlığı: Danıştay Dördüncü Dairesince verilen 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/7413, Karar No: 2013/6810 sayılı, 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/8272, Karar No: 2013/6812 sayılı ve 09/10/2013 tarihli ve Esas No: 2010/6406, Karar No: 2013/6811 sayılı kararları ile davanın esas yönünden reddine hükmedilmesi neticesinde, kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 13/3/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04–[04/19] SAYILI KARARI

18.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar”ın ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yorum yok

KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR (BDS 710) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:33

18.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ (BDS 705) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:31

18.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA (BDS 700) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:30

18.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18.03.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:25’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:33)

18.03.2014 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:18’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:32)

18.03.2014 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:6’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:31)

18.03.2014 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:30)

18.03.2014 Maliye Bakanlığından: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(2014/5885) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ

16.03.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 25/11/2013 tarihli ve 3928 sayılı yazısı üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:34

14.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:32

14.03.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

(2014/5973) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.03.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve 34 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

12.03.2014 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; teknoloji geliştirme bölgelerinin kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimi ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok