Yazdır Yazdır

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28952

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 15/9/2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kümelenme Destek Programı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 (1) Değerlendirme; komisyon, bağımsız değerlendiriciler ve Seçici Kurul tarafından Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında ve değerlendirme rehberinde belirtilen şekilde yapılır.

(2) Komisyon, Seçici Kurul tarafından hazırlanan nihai raporda önerilen hususları dikkate alarak iş planlarıüzerinden desteklenmeye değer görülen kümelenme birlikteliği ile müzakere sürecini yürütür. Müzakere süreci; Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

(3) Komisyon, ihtiyaç duyması halinde yükseköğretim kurumları öğretim üyelerini veya kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanları müzakere sürecinde toplantılara çağırabilir. Müzakere sürecinin tamamlanması üzerine, desteklenmesi önerilen başvurular Bakan onayına sunulur.”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 (1) Bağımsız değerlendirici olarak görev alacak yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri,4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir ve ücretleri bu madde kapsamında ödenir.

(2) Toplantılarda görev alan ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan bağımsız değerlendirici ücretleri öğretimüyeleri için belirlenen miktarı geçemez.

(3) Memuriyet mahalli dışından katılan bağımsız değerlendiricilerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılıHarcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.”

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/9/2012

28412

____