Ekim, 2011 için arşiv

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

31.10.2011 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

31.10.2011 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmelik, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Yorum yok

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

31.10.2011 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİ

31.10.2011 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, Grup Başkanlıklarının görev alanlarını, Vergi Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yeterliklerini, yükselmelerini ve Grup Başkanlıklarında görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Yorum yok

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

30.10.2011 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulmasına, depolanmasına, geri kazanımına ve işlemesine yönelik izin, denetim ile piyasa ve ürün güvenliğine ilişkin usul ve esasları, bu mamullerin tüketiminin neden olduğu kamusal, toplumsal, tıbbi ya da çevresel nitelikteki her türlü zararlı etkileri de göz önünde bulundurmak suretiyle düzenlemektir.

Yorum yok

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.10.2011 Türkiye İş Kurumundan: 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı (6. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilişkin eğitim seminerlerini” ibaresi, “yönelik uyum eğitimlerini” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.10.2011 Sağlık Bakanlığından: 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.10.2011 İçişleri Bakanlığından: 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki adet” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (d) bendinde yer alan “bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi” ibaresi “bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan”, altıncı fıkrasında yer alan “ikişer örneğini” ibaresi “bir örneğini” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2011/2355) VAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM NEDENİYLE ZARAR GÖREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ ÜRETİCİLERE, T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ TARAFINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASI İLE ESNAF VE SANATKARLARA, ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KEFALETİYLE T. HALK BANKASI A.Ş. TARAFINDAN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI KAPSAMINDAKİ BORÇLARIN ERTELENMESİNE DAİR KARAR

29.10.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Van’da meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilere, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli kredi kullandırılması ile esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle T. Halk Bankası A.Ş. tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki borçların ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 24/10/2011 tarihli ve 43034 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:218

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”ın (TFRS 12) yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Yorum yok

MÜŞTEREK ANLAŞMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 11) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:217

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Yorum yok

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:216

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar” (TFRS 10) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Yorum yok

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:215

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” (TMS 28) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:214

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar” (TMS 27) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI:2011/13)

28.10.2011 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok