yeniden değerleme oranı için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:484)

11.11.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:474)

11.11.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/41 (geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı)

13.07.2016 Maliye Bakanlığı: 2016 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %0,04 (yüzde sıfır virgül sıfır dört) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:457)

10.11.2015 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /37 (geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı)

23.07.2015 Maliye Bakanlığı: 2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:119)

05.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, Gümrük Kanununun, Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın ve Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:441)

15.11.2014 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2014 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /35 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

20.10.2014 Maliye Bakanlığı: 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/33 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

17.07.2014 Maliye Bakanlığı: 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %6,64 (yüzde altı virgül altmış dört) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /31 (geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı)

24.04.2014 Maliye Bakanlığı: 31 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri’nde; 2014 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %3,25 (yüzde üç virgül yirmi beş) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:432)

30.12.2013 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2013 yılı için %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:285)

30.12.2013 Maliye Bakanlığından:193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:TGM-2013/1)

25.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430)’nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üçvirgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır:

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:430)

19.11.2013 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /30 (Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı)

21.10.2013 Maliye Bakanlığı: 2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok