torba yasa için arşiv

(7061) BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

05.12.2017 Kanun: Bazı vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır…

Yorum yok

(6763) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

02.12.2016 Kanun: Bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

Yorum yok

(6663) GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

10.02.2016 Kanun: Gelir Vergisi, Harçlar, Katma Değer Vergisi, İşsizlik Sigortası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunları ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(6655) BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

01.01.2016 Kanun: Gider Vergileri, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunlarında yapılan değişiklikler

Yorum yok

(6639) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

15.04.2015 Kanun: Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.

Yorum yok

(6637) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

07.04.2015 Kanun: Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

12.09.2014 Kanun: 6552 Sayılı torba yasa 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlandı.

Yorum yok

(6545) TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

28.06.2014 Kanun: Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun, Harçlar Kanunu, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Yargıtay Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Kaçakçılıkla Mücadele Kanun, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu

Yorum yok

(6525) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

27.02.2014 Kanun: Bir çok kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

(6518) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

19.02.2014 Kanun: Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Harçlar Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu vd kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:2)

06.05.2011 Maliye Bakanlığından: 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yorum yok

(2011/1713) 6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

30.04.2011 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/4/2011 tarihli ve 39246 sayılı yazısı üzerine, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >