tms için arşiv

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:48 (ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260)

09.03.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardı (BDS 260)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:47 (BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 210)

09.03.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardı (BDS 210)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:46 (KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 701)

09.03.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Standardı (BDS 701)’nın yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 18/9/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04-[01/30] SAYILI KARARI

10.10.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla gerekli değişiklikler yapılarak ekteki şekilde “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar’ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:29)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in bazı mddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:28)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 38) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:26)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:27)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 26)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 24) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:167)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:26)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 167)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:25)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:41)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:23)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 41)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:17)

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:17)

18.09.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9) un bazı maddeleri değişitirilmiştir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 21/8/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04–[01/26] SAYILI KARARI

26.08.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı KHK’nın 9 uncu, 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

İLGİLİ HİZMETLER STANDARDI 4400 (İHS 4400) FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:39

22.07.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 17/7/2013 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04-(04/2) SAYILI KARARI

21.07.2013 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumumuza iletilen “intifa senetlerinin muhasebeleştirilmesi”, “ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi” ve “karşılıklı iştirak yatırımlarının muhasebeleştirilmesi” yazılarında yer verilen görüş ve değerlendirme taleplerine istinaden, Kurulumuz tarafından uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, 6102 sayılı TTK’nın 88 inci maddesi ile 660 Sayılı KHK’nın 9 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik görüşlerin Ek-I, Ek-II ve Ek-III’teki şekilde kabul edilerek kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUMA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 32) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:40)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:8)

11.02.2013 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No:40)’in ekinde yer alan “TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum” Standardının 43 üncü paragrafı değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >