petrol piyasası için arşiv

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.02.2018 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “biyodizel” ibaresi “akaryakıt” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.10.2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fıkraları sırasıyla değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA YÖNETMELİK

12.06.2015 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğe madde eklenmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.11.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.03.2014 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.11.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: etrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.07.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (h) bentleri değiştirilmiş, aynı fıkraya (ı) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.04.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “33. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,” tanım eklenmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.11.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.08.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 75.000.000 TL, iletim lisansı için 1.000.000 TL, depolama lisansı için 1.500.000 TL, işleme lisansı için 750.000 TL, dağıtıcı lisansı için 10.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 3.000.000 TL olması,”

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.04.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Serbest kullanıcılar hariç olmak üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.”

Yorum yok

PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

15.03.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Analiz ve doğrulama raporlarını tanzim edecek laboratuvarlar, tüm sorumluluk kendilerine ait olmak üzere, akredite olmadıkları azami iki deney yönteminde diğer akredite laboratuvarlardan hizmet alabilirler.”

Yorum yok

PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2012 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2012 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

23.12.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yorum yok

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.11.2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >