milli emlak için arşiv

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:324)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:376)

19.11.2016 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “2. Bedel tespiti” başlıklı bölümü değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:372)

30.07.2016 Maliye Bakanlığından: Bu Genel Tebliğin amacı; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15 inci maddesiyle, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici 19 uncu madde kapsamında, ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 1/1/2016 tarihi ile 31/12/2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve hasılat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme sürelerinin bir yıl ertelenmesi ve ertelenen bu alacakların tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:366)

25.09.2014 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin “1-KİRA BEDELİ” başlıklı bölümünün “1.4.2. Bazı Yörelere İlişkin Kira Bedellerinde Uygulanacak İndirim Oranları” başlıklı kısmının birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:294)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:365)

13.06.2014 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nin 2.7 numaralı maddesine cümle eklenmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:324)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:363)

27.05.2014 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nin “II. GENEL ESASLAR” başlıklı kısmının “1. Tanımlar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:361)

05.02.2014 Maliye Bakanlığından: Hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemlerinin, bundan böyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan 2013/11 (1748) sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:360)

10.01.2014 Maliye Bakanlığından: 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kamu konutlarının aylık kira bedellerinin belirlenmesi uygun görülmüştür.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:350)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:357)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:350)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:357)

07.06.2013 Maliye Bakanlığından: 4/1/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)’nin 3 üncü bölümü değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:356)

19.06.2013 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 334) “I. GİRİŞ” başlıklı bölümünün birinci fıkrası ile “II. SATIŞ ŞARTLARI” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla” ibaresi, “19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:355)

31.05.2013 Maliye Bakanlığından: Bu Genel Tebliğin amacı, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:354)

11.05.2013 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliğinin (Sıra No: 313) “XIII. 4706 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİNE GÖRE SATIŞI AMACIYLA BELEDİYELERE TAŞINMAZ DEVİR İŞLEMLERİ” bölümünün “D) Devir” başlıklı alt bölümünün ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:353)

02.05.2013 Maliye Bakanlığından: 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliğine (Sıra No: 313) geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:352)

23.03.2013 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin başında yer alan “Satış bedeli:” ibaresi “Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda satış bedeli:” olarak değiştirilmiş, (k) bendi yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkraya bent eklenmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:351)

09.02.2013 Maliye Bakanlığından: Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 345)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi değiştirilmiş ve aynı fıkranın (k) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:350)

04.01.2013 Maliye Bakanlığından: 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

Yorum yok