gümrük için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO:6)

11.02.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No:1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.01.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO:15)

20.09.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde, ay içinde kısım kısım veya tek seferde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.03.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.03.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:2)

18.04.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nin 11 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 22/5/2014 TARİHLİ VE E:2013/104, K:2014/96 SAYILI KARARI

12.12.2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 22.5.2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:119)

05.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441) ile 2014 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiş olduğundan, Gümrük Kanununun, Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın ve Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILACAK GÜMRÜK ALACAKLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

12.11.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı; 30/4/2014 tarihinden önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca gümrük yükümlülüğü doğan ve söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş olanlarının 6552 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

(2014/6889) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.10.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesine fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

(2014/6706) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

18.08.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO:7)

22.07.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

(2013/5371) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

03.08.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 208 inci maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiş, 263 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

TASFİYE YÖNETMELİĞİ

25.06.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok