gümrük işlemleri için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:146)

14.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:138)

10.12.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, Gümrük Yönetmeliğinin 224 üncü, 500 üncü, 519 uncu ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:124)

28.01.2015 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan tabloya “Aksaray Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 77)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:123)

20.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 70)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:122)

20.12.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 70)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

21.05.2014 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:111)

13.12.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

10.01.2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:101)

31.12.2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 419 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:89)

16.12.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:88)

05.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 83 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Gebze Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Derince Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ ACİL DURUM TEBLİĞİ

04.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğ’in amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde gümrük işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (FİRMA DOSYASI TAKİP SİSTEMİ) (SERİ NO:1)

03.11.2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük İşlemleri) geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “1/11/2011” tarihleri “31/12/2011” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:86)

10.06.2011 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan: 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 82 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >