elektrik piyasası için arşiv

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:364)

10.06.2014 Maliye Bakanlığından: Hazine dışındaki diğer kamu kurum veya kuruluşlarına ait taşınmazların Bakanlığımızca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre devir alınması işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu Genel Tebliğ hazırlanmıştır.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

02.11.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Bu Yönetmelik; elektrik piyasasında faaliyette bulunulabilmesi için alınması zorunlu olan önlisans ve lisanslar ile bu lisanslara ilişkin temel hükümleri, lisanslandırma işlemlerini, önlisans ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsar.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

06.03.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Bu Tebliğin amacı tüketicilerin, dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli perakende satış şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasına ilişkin fiyat eşitleme mekanizmasının düzenlenmesidir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.01.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “61. Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,” tanım eklenmiştir.

Yorum yok

(6408) ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

31.01.2013 Kanun: 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinin sonuna cümle eklenmiş, geçici 9 uncu maddesi değiştirilmiş, geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2015” olarak değiştirilmiş ve aynı bende cümle eklenmiştir. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

10.01.2013 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin altıncı, Geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş, sonuna geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.12.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bulunan 29, 34 ve 38 numaralı tanımlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya tanımlar eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.11.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından nihai teklifler alınmadan önce kamuya ait dağıtım şirketlerinin uygulama dönemi için belirlenmiş olan parametrelerinde değişiklik yapılmasının talep edilmesi halinde, söz konusu talep Kurul tarafından değerlendirilir.”

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI DAĞITIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.09.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. “AG seviyesindeki bağlantı noktası; irtibat hattının dağıtım sistemine bağlandığı noktadır. YG seviyesindeki bağlantı noktası; dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında yapılan bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasında yer alan hükümler çerçevesinde dağıtım şirketi tarafından belirlenen noktadır.”

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.09.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki tanımlar eklenmiştir. “37. DSİ: Devlet Su İşlerini, 38. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) : Sayaç verilerinin otomatik olarak uzaktan okunabilmesi, verilerin merkezi bir sisteme aktarılması, doğrulanması, eksik verilerin doldurulması, verilerin saklanması ve ilgili taraflara istenilen formatta sunulması amacıyla, TEİAŞ ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından kurulacak olan ve gerekli yazılım, donanım ve iletişim altyapısını kapsayan sistemi,

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.04.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıda şekilde değiştirilmiştir. “Tedarikçisini değiştirmek isteyen bir serbest tüketici ikili anlaşma yapmadan önce bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yeni tedarikçisine belgelemek zorundadır. Başvuru sahibinin bir önceki tedarikçisinden, borcu olmadığına ilişkin belge talep etmesi halinde söz konusu belge, başvuru tarihini izleyen iki iş günü içerisinde başvuru sahibine verilir.”

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASINDA PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

15.03.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi, mevcut tedarikçisini değiştirmek suretiyle elektrik enerjisi ve/veya kapasite almak isteyen bir gerçek veya tüzel kişiden, bir önceki tedarikçisine olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini yazılı olarak beyan etmesi istenir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

10.03.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 21/7/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesindeki birinci fıkranın (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.“f) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları saha veya irtibat noktasını,”

Yorum yok

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

18.02.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (bb) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki (ee) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

ELEKTRİK PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİM VE DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSLARI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

09.01.2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki onuncu fıkra eklenmiştir.

Yorum yok