asgari ücret için arşiv

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:299)

06.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki net ücretlerin 1.404,06 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.404,06 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik açıklamaların yapılmasıdır.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

30.12.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin; 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında 59,25 (Ellidokuz yirmibeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla …

Yorum yok

6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu: Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olarak çalıştırılan sigortalılar için yararlanmak mümkündür.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Beklenen “asgari ücret prim desteği” 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı resmi gazetede yayınlanan torba yasa ile 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

31.12.2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İşçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 01/01/2016-31/12/2016 tarihleri arasında 54,9 (ellidört dokuz) Türk Lirası olarak tespitine, işveren temsilcilerinin muhalefetine karşılık oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

31.12.2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılı için asgari ücreti tespit etmiştir.

Yorum yok

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ MİMARLARI ODASI SERBEST PEYZAJ MİMARLIK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ UYGULAMA, MESLEKÎ DENETİM, BÜROLARIN TESCİLİ VE ASGARÎ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.09.2014 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Meslekî Denetim, Büroların Tescili ve Asgarî Ücret Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19.04.2014 alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2014-1 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar)

20.01.2014 Sosyal Güvenlik Kurumu: Asgari Ücret Tespit Komisyonunca asgari ücrette “16 yaş altı” ve “16 yaş üstü” uygulamasına son verilerek bundan böyle milli seviyede tek asgari ücret uygulamasına karar verilmiş olup alınan karara istinaden;

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

31.12.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, 1/1/2014-30/06/2014 tarihleri arasında 35,70 TL olarak tespitine karar verilmiştir.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

29.12.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2012 tarihinde başladığı çalışmalarını 27/12/2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

07.07.2012 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2012–3 (Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar)

26.01.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2012 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2012 ila 30/6/2012 ve 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

30.12.2011 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2011 tarihinde başladığı çalışmalarını 29/12/2011 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda;

Yorum yok

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.12.2011 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasından: 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ondokuzuncu paragrafındaki “tesisi” ibaresi “tesisatı” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >