6111 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:440)

24.09.2014 Maliye Bakanlığından: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, “Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 18/6/2013 TARİHLİ VE E:2012/157, K:2013/79 SAYILI KARARI

31.12.2013 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 18.6.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:5)

17.08.2013 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğde, 6495 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden geçici 2 nci maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2012-23 (6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası)

27.06.2012 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6111 sayılı Kanuna ilave edilen bu hükümler çerçevesinde, kapsama giren borçları anılan Kanun uyarınca yeniden yapılandırılan borçlular ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24
üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılmış borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş borçlularca ve ünitelerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)

26.06.2012 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğ ile 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Kanunun; Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarına ilişkin olarak söz konusu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yorum yok

(6322) AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

15.06.2012 Kanun: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarda yapılan değişiklikler.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:3)

07.04.2012 Maliye Bakanlığından: 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine göre bu Kanundan yararlanan borçluların taksit ödeme sürelerinin Bakanlar Kurulunca uzatılabilmesi için bu borçluların; – 213 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı tarafından doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere borçlu bulunması veya – Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede de faaliyette bulunuyor olması ve durumlarının 213 sayılı Kanun kapsamında mücbir sebep hali kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Yorum yok

(6274) 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

11.02.2012 Kanun: 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrasına “bir aya kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) doğal afetin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar” ibaresi eklenmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2011-63 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular)

16.09.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6111 sayılı Kanunda öngörülen yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların her bir borç türü yönünden anılan Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen süre ve şekilde Kurumumuza başvurmaları gerektiği belirtilerek, borç türüne göre başvuruda bulunulacak olan Kurumumuz üniteleri açıklanmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2011-56 (6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi)

05.07.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6111 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının ilk taksit ödeme süresi (31/5/2011 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları hariç) 30/6/2011 tarihinde sona erdiğinden, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan borçlarının tamamını, 31/7/2011 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/8/2011 (dahil) tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri mümkün bulunmaktadır.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2011/5)

27.06.2011 Maliye Bakanlığı: 6111 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “II/A- Başvuru Süresi ve Şekli” başlıklı bölümünde, borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2011-45 (6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri)

08.06.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: 6111 sayılı Kanunla sigorta prim desteklerinde yapılan düzenlemeler 1/3/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulama usul ve esasları ile halen yürürlükte bulunan sigorta primi destekleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan bazı tereddütlere ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

6111 SAYILI KANUNA GÖRE STOK AFFI İLE KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI (ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) DÜZELTMELERİ REHBERİ YAYINLANDI

07.06.2011 Maliye Bakanlığı: 6111 sayılı Kanunla ihdas edilen stok affı ve kayıt düzeltmeleri ile getirilen imkanlar kapsamında emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklar cari hesabının (ortaklardan net alacaklar) düzeltilmesi ve yasal kayıtların gerçek duruma uygun hale getirilmesine yönelik açıklamaların yer aldığı “6111 Sayılı Kanuna Göre Stok Affı İle Kasa Ve Ortaklar Cari Hesabı (Ortaklardan Net Alacaklar) Düzeltmeleri Rehberi” hazırlanmış olup, ilgili rehbere elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

GENELGE 2011/39 (Genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin getirilen değişiklikler)

23.05.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bilindiği gibi 2010 ve 2011 yıllarında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 5997, 6009 ve 6111 sayılı Kanunlarla bazı değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler yürürlüğe girmiştir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası uygulamasına ilişkin hükümler 2008/64 ve 2008/86 sayılı genelgelerde belirtilmiştir. Yukarıda anılan Kanunlarla 5510 sayılı Kanunda yapılan yeni düzenlemeler uyarınca genel sağlık sigortası hükümleri hakkında yapılacak iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

GENELGE 2011-37 (6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme süresi ile diğer usul ve esaslar)

13.05.2011 Sosyal Güvenlik Kurumu: Bilindiği üzere, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 168 inci maddesinin birinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, yeniden yapılandırma başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

Yorum yok