Kamu İhale KurumuHİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.12.2017 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir. ...

Kamu İhale KurumuDANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.12.2017 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(2017/11174) 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

30.12.2017 Bakanlar Kurulu Kararı: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır. ...

Diğer MevzuatTÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2018 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT: 2018/1)

30.12.2017 Türk Patent ve Marka Kurumundan: Bu Tebliğ, 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. ...

Maliye BakanlığıMUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:56) DEĞERLİ KAĞITLAR

30.12.2017 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. ...

Maliye Bakanlığı2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

30.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminl...

Diğer MevzuatAVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

30.12.2017 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tar...

Maliye BakanlığıHARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:81)

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:81)

30.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

29.12.2017 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1/12/2017 tarihinde...

Bakanlar Kurulu Kararı, Hazine Müsteşarlığı6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.12.2017 Bakanlar Kurulu Kararı: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:490)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların ...

Maliye BakanlığıGELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:302)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:302)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükellefle...

Maliye BakanlığıHARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:80)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit ve il...

Maliye BakanlığıDAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:62)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve i...

Maliye BakanlığıBELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:50)

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:50)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. ...