TURMOB3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İMZALANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

10.01.2018 Türmob: Damga Vergisi Kanunu düzenlemelerine göre vergiyi doğuran olay, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtların imzalanması veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenmesi ile gerçekleşmekte olup 3568 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen hizmet sözleşme...

Bakanlar Kurulu Kararı(2017/11106) ADAY ÇIRAK VE ÇIRAKLAR İLE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN, STAJ VEYA TAMAMLAYICI EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI ÖDEMELERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

09.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkındaki 2017/10834 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci madd...

SPKBİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII-128.9)

05.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. ...

SPKBİLGİ SİSTEMLERİ BAĞIMSIZ DENETİM TEBLİĞİ (III-62.2)

05.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esa...

Diğer Mevzuat2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

05.01.2017 Adalet Bakanlığından: Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar. ...

Diğer MevzuatESNAF VE SANATKÂRLARIN ÖDEYECEKLERİ KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.01.2018 Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir. ...

TCMBMAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİM TUTARINA İLİŞKİN KARAR

01.01.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 10,75, alacağın tahsili masrafları...

Maliye BakanlığıÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1)

01.01.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiştir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Maliye Bakanlığı2017/11176 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 82 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA BELİRTİLEN SÜRENİN UZATILMASI İLE BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARI, KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ ORANLARI VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORAN VE TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

01.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Bu Kararın amacı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzatılması ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranları ve özel tüketim...

Maliye BakanlığıÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:16)

31.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğ, 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar ile Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında uygulanacak özel iletişim vergisi (ÖİV) i...

Maliye BakanlığıKATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:16)

31.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) kısmının 7 nci bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte bölüm eklenmiştir. “8. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) P...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıTİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.12.2017 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2018” ibaresi “1/1/2019” olarak değiştirilmiştir. ...

Kamu İhale KurumuÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.12.2017 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir. ...

Kamu İhale KurumuYAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.12.2017 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir. ...

Kamu İhale KurumuMAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.12.2017 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine geçici madde eklenmiştir. ...