Pratik BilgilerTEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ

A – TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI 8 9 NAZIM HESAPLAR   1 HESAP GRUPLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KI...

Pratik BilgilerTEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI İşletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşir. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HES...

Maliye BakanlığıMevzuatı PDF Formatında Saklamak

Mevzuatı PDF Formatında Saklamak

İlgili mevzuatın altında bulunan PDF butonuna tıklayın… Yazının büyüklüğünü ayarlayın… İsterseniz yazdırmak istemediğiniz kısımları MOUSE ile üzerine gelerek silin… PDF butonuna tıklayın… Bundan sonra ister bilgisayarınızda saklayın, ister yazdırın… _____ ...

Bakanlar Kurulu Kararı(98/11591) BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

01.09.1998 Bakanlar Kurulu Kararı: Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 28/8/1998 tarihli ve 31129 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesine göre, Baka...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:22)

31.05.1997 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, özellikle büyük illerde ve işyükü fazla olan vergi dairelerinde yoklama işlemlerinde gecikmeler meydana gelmesi nedeniyle mükellefiyet tesisi ile buna bağlı olarak belge basımı veya tasdik ettirilmesi gibi işlemlerin g...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

07.08.1996 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna ve şirket anasözleşmelerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. ...

Kanunlar(4077) TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

08.03.1995 Kanun: Bu Kanunun amacı, (…)(1) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruy...

Maliye Bakanlığı2 SERİ NO’LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

16.12.1993 Bilindiği üzere, 1 sıra numaralı Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu Tebliğ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esasları, 01.01.1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi...

Kanunlar(3621) KIYI KANUNU

17.04.1990 Kanun: Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla dü...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

03.01.1990 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. ...

Kanunlar(3568) SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

13.06.1989 Kanun: Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:177)

09.05.1987 Maliye Bakanlığından: Bakanlığınıza intikal eden olaylardan; turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan bazı firmaların kendi otobüsleriyle veya kiraladıkları otobüslerle yerli ve yabancı turistler için tur düzenledikleri, tur süresince sunulan ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:173)

03.04.1986 Maliye Bakanlığından: Bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapan ve 11 Aralık 1985 tarih, 18955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 3239 sayılı kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ve amortisman hükümlerinde yapılan değişiklikler ile aynı Kanunun baz...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:164)

17.02.1985 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 11/12/1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 159 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 1/1/1985 tarihinden itibaren Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzlarının noter tasdikli olarak kullanılacağı...

Kanunlar(5683) YABANCILARIN TÜRKİYE’DE iKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN

24.07.1950 Kanun: Türkiye’ye girmesi kanunlarla memnu bulunmıyan ve Pasaport Kanununun hükümlerine uygun şekilde gelen yabancılar, kanunlarla tayin olunan kayıt ve şartlar dairesinde Türkiye’de ikamet ve seyahat etmek hakkını haizdirler. ...