Dış Ticaret MüsteşarlığıİTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

08.06.2004 Devlet Bakanlığından: Bu Yönetmelik 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Karar uyarınca; bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi halinde, bu zarar v...

Bakanlar Kurulu Kararı(2004/7304) İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA KARAR

29.05.2004 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 5/5/2004 tarihli ve 24752 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun d...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:333)

28.04.2004 Maliye Bakanlığından: 5024 sayılı Kanunla(1), amortisman uygulaması konusunda yapılan değişikliklere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. 1.01/01/2004 Tarihinden Önce Aktife Giren İktisadi Kıymetler İçin Amortisman Uygulaması:a) 01/01/20...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:332)

27.04.2004 Maliye Bakanlığından: 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000 (on mily...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

24.04.2004 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Madde 55 – Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanu...

Maliye BakanlığıYATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

17.04.2004 Maliye Bakanlığından: 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. ...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:35)

27.03.2004 Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1)’nun 12 nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(2)...

Bakanlar Kurulu Kararı, Maliye BakanlığıTÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULUNUN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

16.03.2004 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 27/10/2003 tarihli ve 20805 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası ...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıYILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ

03.03.2004 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir. ...

Kanunlar(5070) ELEKTRONİK İMZA KANUNU

23.01.2004 Kanun: Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:324)

28.10.2003 Maliye Bakanlığından: Mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 10.000.000.000 Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılaca...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye BakanlığıANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİNİN USUL VE ESASLARININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

16.09.2003 Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 38 inci maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 274 üncü ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddelerine istinaden anon...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

29.08.2003 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca; 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam ed...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıYABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

29.08.2003 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında, Türkiye’de çalışacak yabancıların her türlü çalışma izinlerinin verilmesi, sınırlandırılması, iptali, çalışma izninden muaf ...

Hazine MüsteşarlığıDOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

20.08.2003 Devlet Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. ...