Diğer MevzuatTARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

08.09.2006 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Maliye Bakanlığı(2006/10784) İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAK SINIR KAPILARINA İLİŞKİN KARAR

04.08.2006 Bakanlar Kurulu Kararı: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası; Ambarlı, Pendik,İpsala, Tekirdağ,Kapıkule ve...

Diğer MevzuatKAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

21.07.2006 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, bu bölgelerin veya bu bölgelerin planlarla belirlenmiş alt bölgeleri ve turizm merkezlerinin içinde veya dışındaki kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi, özel mülkiyete ...

Bakanlar Kurulu Kararı(2006/10507) KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.07.2006 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 20/6/2005 tarihli ve 84987 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca...

Maliye BakanlığıKATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:99

11.07.2006 Maliye Bakanlığından: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. ...

Kanunlar(5520) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

21.06.2006 Kanun: Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:a) Sermaye şirketleri.b) Kooperatifler.c) İktisadî kamu kuruluşları.ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.d) İş ortaklıkları. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından...

Kanunlar(5510) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

16.06.2006 Kanun: Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların v...

SPKSERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:X, NO:22)

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:X, NO:22)

12.06.2006 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasasında bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin standart, ilke, usul ve esasları belirlemektir. ...

Gümrük MüsteşarlığıGÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO:4)

05.05.2006 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçıların nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. ...

Kanunlar(5488) TARIM KANUNU

25.04.2006 Kanun: Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır. ...

Türkiye Muhasebe Standartları KuruluGELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:31

28.03.2006 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; gelir vergilerine ilişkin 12 nolu Türkiye Muhasebe Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Adı geçen Türkiye Muhasebe Standardı bu Tebliğ ekinde yer almıştır. ...

Türkiye Muhasebe Standartları KuruluVARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:28

18.03.2006 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin 36 nolu Türkiye Muhasebe Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Adı geçen Türkiye Muhasebe Standardı bu Tebliğ ekinde yer almıştır. ...

Türkiye Muhasebe Standartları KuruluSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:25

16.03.2006 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere ilişkin 5 nolu Türkiye Finansal Raporlama Standardının yürürlüğe konulmasıdır. ...

Diğer MevzuatENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

07.02.2006 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen tasarım tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile tasarımlarla ilgili diğer işlemlerde uygulanac...