Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu2015/9 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

02.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın 27’inci maddesi değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıKATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:17)

31.01.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmında yer alan “2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” bölüm başlığından sonra gel...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31.01.2018 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan bazı satırlar değiştirilmiştir. ...

Diğer MevzuatARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

31.01.2018 Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: Bu Yönetmeliğin amacı, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemektir. ...

Hazine MüsteşarlığıTÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018-32/45)

30.01.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. ...

SPKPAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.c)

26.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Hazine MüsteşarlığıTÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

25.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

25.01.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektroni...

Hazine MüsteşarlığıTÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018-32/46)

25.01.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:491)

25.01.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. ...

Bakanlar Kurulu KararıYATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

20.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

TCMBÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI:2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2018/1)

19.01.2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “bindörtyüzon Türk Lirası” ibareleri “binaltıyüz Türk Lirası” o...

Kamu İhale KurumuKAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2018/1)

19.01.2018 Kamu İhale Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%15,47) arttı...

Maliye BakanlığıHARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:41)

13.01.2018 Maliye Bakanlığından: Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde ...

Ekonomi BakanlığıTÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2003/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2017/9)

13.01.2018 Ekonomi Bakanlığından: Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğin (İhracat 2003/3) başlığı “Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ” olarak değiştirilmiş ve bazı diğer maddelerinde de...