Gümrük ve Ticaret BakanlığıİKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

13.02.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmelik; ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin u...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/99

12.02.2018 Maliye Bakanlığı: 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. ...

Diğer MevzuatE-İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2018-2020) İLE İLGİLİ 31/01/2018 TARİHLİ VE 2018/1 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

06.02.2018 Yüksek Planlama Kurulundan: Yapılan çalışmalar ve üretilen çıktılar göz önünde bulundurularak e-ihracat stratejisi ve eylem planı taslağı hazırlanmış; ilgili kesimlerin taslak belge üzerindeki görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve strateji ve eylem planına nihai hali veri...

Kamu İhale KurumuKAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

06.02.2018 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Maliye BakanlığıMAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

03.02.2018 Bakanlar Kurulu Kararları: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 30 numaralı sırasında yer alan “köprülerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve denizaltı ...

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

02.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Bilişim Şirketi” ve “Yönetim Danışmanlığı Şirketi” tanımları değiştirilmiştir. ...

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu2015/9 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

02.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın 27’inci maddesi değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıKATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:17)

31.01.2018 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmında yer alan “2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” bölüm başlığından sonra gel...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31.01.2018 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan bazı satırlar değiştirilmiştir. ...

Diğer MevzuatARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

31.01.2018 Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından: Bu Yönetmeliğin amacı, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu işlemler dolayısıyla alınacak ücretleri belirlemektir. ...

Hazine MüsteşarlığıTÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018-32/45)

30.01.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. ...

SPKPAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.c)

26.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir. ...

Bakanlar Kurulu Kararı, Hazine MüsteşarlığıTÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

25.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Gümrük ve Ticaret BakanlığıELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

25.01.2018 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektroni...

Hazine MüsteşarlığıTÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018-32/46)

25.01.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...