Yargı Kararları Kategorisi için arşiv

ANAYASA MAHKEMESİNİN 7/9/2016 TARİHLİ VE E:2016/124, K:2016/155 SAYILI KARARI

11.10.2016 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı: VUK’nun 355.maddesine eklenen “…bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere …” ibaresine yönelik esas incelemenin “kira gelirlerinde belge ile tevsik zorunluluğuna uyulmaması halinde kesilecek özel usulsüzlük cezası” yönünden sınırlı olarak yapılmasına,

Yorum yok

DANIŞTAY BAŞKANLIK KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.01.2016 Danıştay Başkanlık Kurulundan: Danıştay Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca, Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 25/11/2015 TARİHLİ VE E:2015/13, K:2015/108 SAYILI KARARI

15.12.2015 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Harcırah Kanunu’nun 33.maddesine , 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanun’un 4.maddesi ile eklenen (d) fıkrasında yer alan “… ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, … 25.11.2015 tarihinde karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 22/10/2015 TARİHLİ VE E:2015/29, K:2015/95 SAYILI KARARI

12.11.2015 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İtirazın Konusu : 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13.maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 2. ve 35. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 14/1/2015 TARİHLİ VE E:2014/108, K:2015/8 SAYILI KARARI

21.05.2015 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 14.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİN, 14.1.2015 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI (AATUH Kanun’un mükerrer 35.maddesinin, beşinci ve altıncı fıkraların Anayasa’ya aykırı oldukları)

03.04.2015 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Amme Alacaklarının Tahsili Usuluü Hakkında Kanun’un mükerrer 35.maddesine, 4.6.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun’un 4.maddesiyle eklenen beşinci ve altıncı fıkraların Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, OYÇOKLUĞUYLA, 19.3.2015 tarihinde karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 22/5/2014 TARİHLİ VE E:2013/104, K:2014/96 SAYILI KARARI

12.12.2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 22.5.2014 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 28/11/2013 TARİHLİ VE E:2013/40,K:2013/139 SAYILI KARARI

09.05.2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5754 sayılı kanunun 60.maddesiyle değiştirilen 102.maddesinin 5.fıkrasının 3.cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna iptaline karar verildi.

Yorum yok

DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRESİNE AİT KARARLAR (Davacı şirketin, bazı öğrencilere verdiği eğitim hizmeti karşılığında elde ettiği hasılatın bir kısmına fatura düzenlemeden kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle)

17.04.2014 Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından: Dersanecilik faaliyetinde bulunan davacı şirketin, bazı öğrencilere verdiği eğitim hizmeti karşılığında elde ettiği bir kısım hasılatı fatura düzenlemeyerek kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 3/10/2013 TARİHLİ VE E:2012/73, K:2013/107 SAYILI KARARI

27.03.2014 Anayasa Mahkemesi Kararı: 6300 sayılı Bazı Kanunlar ile Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10.maddesiyle, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’a eklenen ek 5.maddenin bir bölümünün Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE 3.10.2013 gününde karar verilmiştir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 18/6/2013 TARİHLİ VE E:2012/157, K:2013/79 SAYILI KARARI

31.12.2013 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “…bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tahakkuk ettiği halde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 18.6.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 31/1/2013 TARİHLİ VE E:2011/144, K:2013/23 SAYILI KARARI (

10.12.2013 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALLERİNE 31.1.2013 gününde karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 14/11/2013 TARİHLİ VE E:2013/24, K:2013/43 (YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA) SAYILI KARARI

23.11.2013 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 6.12.2012 günlü, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 110. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…gibi…” ibaresi, 14.11.2013 günlü, E.2013/24, K.2013/133 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu ibarenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 14.11.2013 gününde karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİNİN 10/7/2013 TARİHLİ VE E:2012/107, K:2013/90 SAYILI KARARI

22.11.2013 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin, 10.6.1994 günlü, 4001 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının “Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.” biçimindeki son cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 10.7.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

26.07.2013 Anayasa Mahkemesi Kararları

Yorum yok