Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kategorisi için arşiv

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:218

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”ın (TFRS 12) yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Yorum yok

MÜŞTEREK ANLAŞMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 11) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:217

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Yorum yok

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:216

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar” (TFRS 10) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

Yorum yok

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:215

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” (TMS 28) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:214

28.10.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar” (TMS 27) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU KARARI

20.04.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığından: Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun dördüncü üç yıllık dönemine ilişkin olarak, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Ek-1 inci maddesi hükmü çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca Kurul Üyesi olarak görevlendirilen kişiler ile bu kişilerin temsil ettikleri kurumlar aşağıda gösterilmiştir:

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:213

20.03.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 3/5/2009 tarih ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 146 Sıra no’lu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının 31B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan başlık ve 31C Paragrafı eklenmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:212

20.03.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31 Sıra no’lu Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TMS 12 Gelir Vergileri” Standardının 10 uncu Paragrafının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 9) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:211

20.03.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “TFRS 9 Finansal Araçlar” (TFRS 9) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:210

27.01.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 42 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının 13 üncü Paragrafından önceki başlık ile 13 üncü Paragrafı silinmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:209

27.01.2011 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeveyi ve buna ilişkin uygulamayı ve Türkiye Muhasebe Standartları ile tek tip finansal tabloların düzenlenmesi ve finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uygunluğunun sağlanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KOBİ’LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:208

01.11.2010 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı”nın yürürlüğe konulmasıdır. Bu Tebliğin kapsamı, bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer alan KOBİ TFRS metninde belirlenmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (Tebliğ Sıra No:197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207)

26.08.2010 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TFRS ilk uygulamasına ilişkin TFRS1 ; İşletme birleşmelerine ilişkin TFRS3; Açıklamalara ilişkin TFRS7; Finansal tabloların sunulmasına ilişkin TMS1; Kur değişimi etkilerine ilişkin TMS21; İştiraklerdeki yatırımlara ilişkin TMS28; İş ortaklıklarındaki paylara ilişkin TMS31; Finansal araçlar sunuma ilişkin TMS32; Ara dönem finansal raporlamaya ilişkin TMS34; Finansal araçlar muhasebeleştirme ve ölçmeye ilişkin TMS39; Müşteri sadakat programlarına ilişkin TFRS YORUM13 hakkında tebliğde değişiklik

Yorum yok

FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 196

03.07.2010 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 42 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardının 44G Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 195

03.07.2010 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 146 Sıra no’lu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan “TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının 39B Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 39C Paragrafı eklenmiştir.

Yorum yok