Türkiye İş Kurumu Kategorisi için arşiv

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

11.10.2016 Türkiye İş Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.08.2016 Türkiye İş Kurumundan: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.02.2016 Türkiye İş Kurumundan: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İÇİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

02.02.2016 Türkiye İş Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu tarafından İşsizlik Sigortası Kanununun da belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin giderlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.12.2015 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden: Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/7/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06.11.2014 Türkiye İş Kurumundan: Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.10.2014 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden: Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, geçici birinci maddesinde yer alan “1/1/2015” ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.08.2013 Türkiye İş Kurumundan: Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

19.03.2013 Türkiye İş Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, özel istihdam bürolarının seçimine, izinlerinin verilmesine, çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

12.03.2013 Türkiye İş Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06.12.2012 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden: Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.08.2012 Türkiye İş Kurumundan: Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İşbaşı eğitim programından yararlanacakların, bu programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde; programın yapılacağı işyerinin prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması ve işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekir. İşyerleri, yararlanıcıların başvurduğu mesleklere yönelik işbaşı eğitimini fiilen sağlamakla yükümlüdür.”

Yorum yok

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.10.2011 Türkiye İş Kurumundan: 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı (6. Mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilişkin eğitim seminerlerini” ibaresi, “yönelik uyum eğitimlerini” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞGÜCÜ UYUM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.10.2010 Türkiye İş Kurumundan: 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı 6. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “staj programları” ibaresi “işbaşı eğitim programları” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

28.07.2010 Türkiye İş Kurumundan: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesinin 1.fıkrasının (a) bendine aşağıdaki (vii) alt bent olarak eklenmiştir.”vii) 4904 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre aykırı olarak ek teminatı banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma vermeyenlere 4904 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendi gereği, altı yüz seksen yedi Türk Lirası,”

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >