SPK Kategorisi için arşiv

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:V, NO:65)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:133)

31.12.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin 29 uncu maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:62)

13.12.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının sonuna cümleler eklenmiştir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

24.11.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (iv) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI YÖNETMELİĞİ

17.11.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasının işlem, üyelik ve takas esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem görmesine ilişkin usul ve esasları belirler.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

21.09.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İlave Kotasyon ve Sermaye Azaltımı MADDE 11 – Hisse senetleri Borsa kotunda bulunan ortaklıkların bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları nedeniyle ihraç edecekleri hisse senetleri, sermaye artırımı sonucu oluşan yeni sermayenin Ticaret Sicili’ne tescil edildiğinin Borsaya bildirilmesini takiben başka bir işlem ve karar tesis edilmesine gerek kalmaksızın Borsa kotuna alınır. …

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ:IV NO:56)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:61)

13.09.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV No: 56)’in 5 inci maddesine dokuzuncu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(10) Kurul, zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı durumlarda gerekirse ihtiyati tedbir kararı ile birlikte mevzuata aykırılığının tespiti ve işlemlerin iptalini asliye ticaret mahkemesinden talep eder. Talebe, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak üzere Kurulca yapılması gerektiği sonucuna varılan işlemleri içeren bir uyum önerisi eklenir. Uyum önerisi, Borsa şirketlerinin faaliyetlerine ve esas sözleşmesi ile belirlenen yönetim yapısına asgari müdahalede bulunulması esası çerçevesinde hazırlanır.”

Yorum yok

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.09.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “SPK” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu maddeye “Opsiyon Sözleşmesi” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri” tanımı eklenmiştir. “SPK veya Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,”

Yorum yok

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.09.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesine “Dayanak varlık” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki “Kaldıraçlı alım satım işlemleri” tanımı eklenmiştir. “Kaldıraçlı alım satım işlemleri: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini”

Yorum yok

VARLIK FİNANSMANI FONLARINA VE VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:III, NO:47)

04.07.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: III, No: 35 sayılı Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Motorlu kara taşıtları kredilerinin fon portföyüne alınması halinde; taşıt rehninin kurucu adına trafik siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Bu rehin fon hesabına yapılmış sayılır.”

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV NO:60)

26.06.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VI, NO:33)

12.05.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri:VI, No:11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 25 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA SATMA TAAHHÜDÜ İLE ALIM SATIMI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, NO:131)

12.05.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: (Seri:V, No:131) Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:43)

21.03.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ (Seri: VII, No: 10) nin 5/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİ (SERİ:V,NO:130)

13.03.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde portföy yönetim şirketlerince Kurul adına verilen teminatların yatırılmasına ve serbest bırakılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:IV,NO:38)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV,NO:59)

29.02.2012 Sermaye Piyasası Kurulundan: 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)’nin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok