SPK Kategorisi için arşiv

PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİNE VE BU HİZMETTE BULUNACAK KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-56.1)

02.07.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, portföy saklama hizmeti ile bu hizmeti yerine getirecek olan kuruluşların Kurulca yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:X, NO:22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:X, NO:28)

28.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22)’in Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞI TEBLİĞİ (II-5.2)

28.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı sermaye piyasası araçlarının satış yöntemlerine, dağıtımına ve teslimine ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, sermaye piyasası araçlarının satışında belirlenecek fiyat, satış şekilleri ve yöntemleri, dağıtım ve teslim esasları ile halka arzda teşviklere ve sermaye piyasası araçlarının satışında özellikli durumlara ilişkin esasları kapsar.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

22.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay benzeri menkul kıymetlerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İZAHNAME VE İHRAÇ BELGESİ TEBLİĞİ (II-5.1)

22.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanun uyarınca izahname ve ihraç belgesinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulması ile ilan ve reklamlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)

13.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde tanımlanan işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)

07.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, kira sertifikalarının niteliklerinin belirlenmesi ve ihracında uyulması gereken esaslar ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş, esas sözleşme, devralabilecekleri varlık ve hakların tür ve nitelikleri, faaliyet, yönetim, belge ve kayıt düzeni ile tasfiyelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1)

07.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, borçlanma araçlarının ihracında uyulması gereken esaslar ile ihraç edilecek borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemektir.

Yorum yok

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

06.06.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 83 üncü maddesiyle kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırımcı Tazmin Merkezinin organizasyon ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1)

28.05.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşlarına ve kurucularına, paylarının halka arzına, satışına ve devrine, faaliyet esaslarına, yönetim ilkelerine, portföy sınırlamalarına, portföylerinde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine, varlıkların saklanmasına, imtiyazlı pay ihracına, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıların bilgilendirilmesi yükümlülüklerine, kâr dağıtımına, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve anonim ortaklıkların gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.05.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ:IV,NO:56)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:64)

06.04.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’in 5 inci maddesinin on birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

13.03.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik yatırım fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

09.03.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

Yorum yok

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERİ IV, NO:56)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:63)

22.02.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’in 5 inci maddesine onuncu fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş, aynı Tebliğin ekinde yer alan “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.3.7 numaralı maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok