SPK Kategorisi için arşiv

KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1)

03.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4)

02.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracı ile bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcılarının bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

Yorum yok

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ (II-27.1)

02.01.2014 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını hakim ortağa satma hakkının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE PAYLARININ BORSADA İŞLEM GÖRMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-16.1)

30.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ortaklıkların 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması ile paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğuna ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)

30.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanmasına ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)

28.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esaslarıdüzenlemektir.

Yorum yok

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

27.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, a) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine, b) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine, ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ (II-18.1)

25.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçişi için ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve Kurulca çıkarılma esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1)

24.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)

24.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; a) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları, b) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkının kullanımı, ayrılma hakkının doğmadığı haller ve paylarıborsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları, c) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

19.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76. Maddesinin Altıncı Fıkrası Uyarınca Belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyelerinin Vereceği Değerleme Hizmetlerine İlişkin Ücretlerin Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar

Yorum yok

BİREYSEL PORTFÖYLERİN VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRİLMESİNE VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARINI NOTLANDIRMA VE SIRALAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.5)

17.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Tebliğin amacı bireysel yatırımcılara ve kolektif yatırım kuruluşlarına ait portföylerin, kamuya ilan edilerek veya yatırımcıya birebir sunulmak üzere ilan edilmeksizin performanslarının sunum esasları ve performansa dayalı ücretlendirilmesi ile kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemektir.

Yorum yok

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1

17.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunacak yatırım kuruluşlarının kuruluşuna, kurucu, ortak ve personeline, faaliyete geçmesine, yükümlülüklerine, merkez dışı örgütlerine, dışarıdan hizmet alımına, faaliyetlerine, faaliyetlerinin durdurulmasına ve teminatlarına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

YÖNETİCİLERİN NET ALIM SATIM KAZANÇLARINI İHRAÇÇILARA ÖDEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞ (VI-103.1)

12.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ihraççıların yöneticilerinin ilgili sermaye piyasası araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesini sağlayarak, ihraççıların içsel bilgilerine konumları gereği daha erken ve daha kolay erişimi olanlarla bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır.

Yorum yok

ÖZEL FON MAL VARLIĞININ YÖNETİMİNE VE NEMALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

06.12.2013 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 3 üncü maddesi hükmü ile verilen yetkiler çerçevesinde, Özel Fon mal varlığının yönetimi ile nemalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok