SPK Kategorisi için arşiv

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2)

06.12.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, aracı kurumların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları yükümlülükleri belirlemektir.

Yorum yok

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-45.1.a)

11.11.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1b)

20.10.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 11 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)

01.08.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin düzenleyecekleri belgeler ile yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin tutulacak kayıtlar ve söz konusu kayıtların saklanmasında uyacakları esasları belirlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.7a)

10.07.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.5)

27.05.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve kurucularına, paylarının halka arzına, pay devirlerine, ortaklarında ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, yönetim ilkelerine, faaliyet esaslarına, portföy sınırlamalarına, portföyünde bulunan varlıkların değerlemesine ve saklanmasına, paylarını geri almalarına, kamuyu aydınlatma ve yatırımcıları bilgilendirme yükümlülüklerine, menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, kâr payı dağıtımına ve tabi olacakları diğer yükümlülüklere ilişkin ilke ve esasları, … belirlemektir.

Yorum yok

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:V, No:135)

20.03.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.A) İLE İLGİLİ

06.03.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.a)’in çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen (5) numaralı fıkrasında yer alan “ikinci” ibaresi “dördüncü” olarak Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden düzeltilmiştir.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ (II-26.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-26.1.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-23.2.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-23.1.a)

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

27.02.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Yönetmeliğin amacı, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezinin yönetimi ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE DEPO SERTİFİKALARI İLE YABANCI YATIRIM FONU PAYLARI TEBLİĞİ (VII-128.4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.4.a)

22.01.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

01.01.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 2015 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Yorum yok