SPK Kategorisi için arşiv

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 113)

22.10.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği’nin 61 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Yeni Aracı Kurum Kurulmak Suretiyle Mevcut Yetki Belgelerinin İptali” Ondördüncü Bölüm başlığı olarak eklenmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: V, NO: 111)

20.10.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VIII, NO: 62)

13.10.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: “GEÇİCİ MADDE 2 – Kurul düzenlemeleri çerçevesinde geçiş süresinden yararlanan kişiler 2010 yılı Eylül ayı sınav sonuçlarının açıklandığı tarihe kadar görevlerine devam ederler. Lisans belgesi almaya hak kazanamayanlar söz konusu tarihten itibaren lisansa konu alanlarda çalışamazlar.”

Yorum yok

VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:III, NO:38)

12.09.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, varlık teminatlı menkul kıymetlerin ihracı, Kurul kaydına alınması ve satış esasları ile teminat sorumlusu ve teminat havuzuna ilişkin genel ilkelerin düzenlenmesidir.

Yorum yok

BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

01.08.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ İLE ARACILIK FAALİYETİNDE BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V, No: 112)

28.07.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 13/A maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

ARACI KURULUŞ VARANTLARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:III, NO:37)

21.07.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğ’in amacı; Borsa’da işlem görecek aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınması ve ihracında uyulması gereken esaslar ile aracı kuruluş varantlarının niteliklerini ve Borsa düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla alım satım işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO: 60)

30.05.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8 inci maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ : VIII, NO: 59)

30.05.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 43)

21.05.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ:II, NO:22)

21.01.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğ’in amacı; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun uygulaması ile ilgili olarak, borçlanma araçlarının Kurul kaydına alınması ve ihracında uyulması gereken esaslar ile borçlanma araçlarının niteliklerini düzenlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:XI, NO:29)

09.04.2008 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA TABİ OLAN ANONİM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİ (Seri:IV No:41)

19.03.2008 Sermaye Piyasası Kurulu’ndan: Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların uyacakları esaslar ile bu ortaklıkların kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik esasları düzenlemektir.

Yorum yok

İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:IV NO:39)

08.03.2008 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, ihraççıların Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraççıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:IV,NO:38)

23.01.2008 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Kanun’un uygulaması ile ilgili olarak, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve çıkarılma esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok