SPK Kategorisi için arşiv

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

29.01.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir hafta” ibaresi “iki iş günü” olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN TEMİNATLARIN KULLANIM ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:V,NO:120)

22.01.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 14/4/2009 tarih ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:101 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği’nin 6 ncı maddesine üçüncü fıkra eklenmiştir.”Seri: V, No:34 sayılı Tebliğ’e göre yıl sonunda hesaplanan özsermayeleri, sahip oldukları yetki belgelerine göre bulundurmaları gereken asgari özsermaye yükümlülüğünü karşılayamayan aracı kurumların zorunlu sermaye blokajı hesaplaması, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen asgari özsermaye tutarları üzerinden (her yıl Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına göre Kurulumuzca güncellenen rakamlar üzerinden) yapılır.”

Yorum yok

BİLGİ, BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII,NO:73)

17.12.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:49)

13.11.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 22/12/2002 tarihli ve 24971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No: 28 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2010/669) MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.11.2010 Bakanlar Kurulu: Ekli “Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 4/6/2010 tarihli ve 1648 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:72)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılarak, anılan maddenin (3) numaralı fıkrası (2) numaralı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok

İHRAÇ ETTİĞİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİR BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN ORTAKLIKLARIN ÖZEL DURUMLARININ KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:71)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:57 sayılı İhraç Ettiği Sermaye Piyasası Araçları Bir Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıkların Özel Durumlarının Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:70)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 6/2/2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ VE DEPO SERTİFİKALARININ KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:III, NO:44)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:II, NO:26)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:I, NO:42)

23.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:I, No:40 sayılı Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİ YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

01.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (n) bentleri yürürlükten kaldırılmış; aynı fıkranın (e), (h), (o), (p) ve (t) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) SPK düzenlemeleri çerçevesinde izahnamede yer alacak mali tablolar ile bağımsız denetim raporları,”

Yorum yok

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

01.10.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşul ile (c) bendinde yer alan alternatif grupların her biri için aynı grup içerisinde yer alan koşulların en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması,”

Yorum yok

BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.09.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok