TASLAK Kategorisi için arşiv

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı

Maliye Bakanlığı: 3568 sayılı Kanun uygulamaları konusunda uygulama birliğinin sağlanması açısından bazı yeni açıklamalara ve düzenlemelere de yer verilerek tek tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Yorum yok

“İADE HAKKI DOĞURAN İSTİSNALAR İLE BU İŞLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN İADE EDİLMESİNE YÖNELİK KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ” taslağının son hali yayınlandı

18.04.2013 Maliye Bakanlığı: İade hakkı doğuran istisnalar ile bu işlemlerden doğan katma değer vergisinin iade edilmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin olarak daha önce yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, alınan öneriler ve uygulamada yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak Başkanlıkca yapılan değerlendirmeler neticesinde yeniden düzenlenmiştir. Bu taslak metin, internet sitesinde son kez yayımlanmakta olup, 15 Mayıs 2013 tarihine kadar gelecek her türlü eleştiri ve katkının tebliğin nihai şeklini almasında hassasiyetle dikkate alınacağı önemle duyurulur.

Yorum yok

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

04.05.2012 Maliye Bakanlığı: Tasarı ile, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla göreceli olarak az gelişmiş illerde yatırım ve istihdamın artırılması için, gelir vergisi stopajı teşviki ve sigorta primi ve işveren hissesinin bir kısmının da Devletçe karşılanması suretiyle yatırımcının üstündeki istihdamdan kaynaklı yüklerin azaltılması; asgari 500 milyon Türk Lirası sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar için inşaat işleri nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin ilgili takvim yılının sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmının izleyen yılda mükellefe iade edilmesi şeklinde yeni bir teşvik unsuru getirilmesi; yatırım havzalarının oluşturulmasını, sektörel işbirliklerinin ve kümelenmenin teşvik edilmesini sağlamak ve turizmde çeşitliliği sağlayarak yatırımcıları alternatif turizm alanlarına yönlendirmek amacıyla; organize sanayi bölgeleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak yatırımların yatırım desteklerinden daha avantajlı koşullarda yararlanmasına imkân tanıyacak yasal altyapı oluşturulması ve bilgi toplumuna geçişin hızlandırılması öngörülmektedir.

Yorum yok

TTK TÜZÜK TASLAKLARI

11.04.2012 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: Ticaret Sicili Tüzüğü, Ticaret Şirketlerinin Denetimine Dair Tüzük ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullaraİlişkin TüzükTaslakları çalışmaları tamamlanmış olup ilgili kurumlar ile kamuoyunun görüşüne açılmıştır.

Yorum yok

6 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI

22.03.2012 Maliye Bakanlığı: Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde ilgili bölümler itibarıyla değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

“YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR TEKNİK KILAVUZU” TASLAĞI HAZIRLANDI

21.03.2012 Maliye Bakanlığı: Bu teknik kılavuz yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda (ÖKC) bulunması gereken asgari standartları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yorum yok