Mevzuat Kategorisi için arşiv

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23.09.2010 Sağlık Bakanlığından: Özel Hastaneler Yönetmeliğinin İkinci Bölümün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Özel Hastanelerin Temel Özellikleri ve Kadroları ile Kadro Devri” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

GENELGE 2010-109 (Kültür yatırımları ve girişimlerinin teşvikine ilişkin 5225 sayılı Kanun uyarınca yapılacak işlemler)

22.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun,

5 inci maddesinin birinci fıkrasının ‘Sigorta primi işveren paylarında indirim’ konulu (c) bendinde; “Bu Kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50′si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25′i, Hazinece karşılanır.

Yorum yok

SINIFLANDIRMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMLARININ HAZIRLANMASINA VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

18.09.2010 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Geçici 1inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tebliğin yayımından önce yapılan ve idari işlemleri henüz sonuçlanmayan sınıflandırma çalışmalarından, puan barajlarında değişiklik yapılan türler dâhilindeki tesislere ilişkin form uygulaması sonuçları, yeni belirlenen puan barajları göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilir.”

Yorum yok

GENELGE 2010/106 (Hizmet Borçlanma İşlemleri)

16.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: “Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esasları doğrultusunda 26/12/2008 tarihli ve 2008/111 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

BORSA DIŞI TEŞKİLATLANMIŞ MENKUL KIYMETLER PİYASALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.09.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

14.09.2010 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

GENELGE 2010/103 (3201 sayılı Kanuna göre aylık alanların yurtdışında çalışması, ödenek veya yardım alması)

13.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı: Bilindiği üzere, 3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin (A) paragrafına göre yurtdışı hizmet borçlanmasından yararlananlara aylık bağlanması şartlarından biri de yurda kesin dönülmüş olması, bu Kanuna ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (d) bendindeki tanımıyla yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneğinin alınmamasıdır.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:II,NO:25)

12.09.2010 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: II, No: 22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:328)

12.09.2010 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 9/4/2006 tarihli ve 26134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlığımızın 303 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde; bütün hükümleri itibariyle 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe giren 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre; daha önce “Genel Bütçe” kapsamı dışında iken, “Genel Bütçe” (Devlet Tüzel Kişiliğinin Bütçesi) kapsamına alınarak bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince tüzel kişiliklerini kaybeden kamu idarelerinin mülkiyetlerindeki taşınmazların, bu Kanunun 45 inci ve geçici 12 nci maddeleri gereğince tapuda resen Hazine adına tescil edilmesine ilişkin işlemler açıklanmıştır.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:36

07.09.2010 Maliye Bakanlığından: 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 Geçici 5 inci maddesiyle 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.09.2010 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 – Avukat, müvekkillerini bürosunda kabul eder. Bunun mümkün olmaması halinde müvekkille görüşme yapılacak yerin, bu amaca elverişli ve mesleğin saygınlığına yaraşır nitelikte olması gerekir.

Yorum yok

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.09.2010 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin, 73/A maddesinin üçüncü fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU STRATEJİK PLANI

01.09.2010 Sosyal Güvenlik Kurumu: Kuruma yeni bir vizyon kazandırmak, önümüzdeki dönemlere ilişkin bir yol haritası oluşturmak amacıyla Kurumumuz Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Yorum yok

SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ/3 (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanmasına ilişkin Danıştay Kararı)

01.09.2010 Maliye Bakanlığı: 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine ilişkin açıklamalar 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmış olup, Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çeşitli ibareler ve örneklerin iptali için açılan dava hakkında Danıştay tarafından verilen karara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

MÜKELLEFLERİN İZAHAT TALEPLERİNİN CEVAPLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28.08.2010 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Yönetmeliğin amacı, mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler yayımlanmak suretiyle cevaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok