Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:84)

23.11.2001 Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının: (a) bendi kapsamında; – Mal veya hizmet ihracından, – 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı özel fatura ile yapılan satışlardan (bavul ticareti), (b) bendi kapsamında 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak yurt dışına götürdükleri mallara ait verginin iadesinden (yolcu beraberi eşya ihracı), (c) bendi kapsamında (bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satılanlar dahil) ihraç kaydıyla teslimlerden, doğan katma değer vergisi iadesi taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar, bu Kanunun 32 nci maddesinin Bakanlığımıza, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin de Gelirler Genel Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğde yeniden belirlenmiştir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:29)

02.03.2001 Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ’nun(1)12 nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ‘ in(2) 7 nci maddesinin ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun(3) mükerrer 227 nci maddesininMaliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye istinaden; yeminli mali müşavir tasdik raporu ile katma değer vergisi iadesi ve yatırım indirimi istisnası konularının uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:293)

27.01.2001 Maliye Bakanlığı: Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Kanunun(*) 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:293)

27.01.2001 Maliye Bakanlığından: Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Kanunun(*) 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarlarının Maliye Bakanlığınca açıklanabileceğine ilişkin hüküm eklenmiştir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:27)

06.12.2000 Maliye Bakanlığından: 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, yeminli mali müşavirlerin gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarını ve beyannamelerini mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik edecekleri; 2 nci fıkrasında yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 4 üncü fıkrasında ise yeminli mali müşavirlerin yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumlu oldukları, tasdikin doğru olmaması halinde tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilen cezalardan mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiş ve yapılan tasdikin kapsamının düzenlenen raporda açıkça belirtileceği hükme bağlanmıştır.

Yorum yok

Mevzuatı PDF Formatında Saklamak

Mevzuatı PDF Formatında Saklamak

İlgili mevzuatın altında bulunan PDF butonuna tıklayın… Yazının büyüklüğünü ayarlayın… İsterseniz yazdırmak istemediğiniz kısımları MOUSE ile üzerine gelerek silin… PDF butonuna tıklayın… Bundan sonra ister bilgisayarınızda saklayın, ister yazdırın… _____

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:22)

31.05.1997 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, özellikle büyük illerde ve işyükü fazla olan vergi dairelerinde yoklama işlemlerinde gecikmeler meydana gelmesi nedeniyle mükellefiyet tesisi ile buna bağlı olarak belge basımı veya tasdik ettirilmesi gibi işlemlerin geciktiği ve fiilen faaliyete geçme tarihlerinde aksama olduğu anlaşılmaktadır.

Yorum yok

2 SERİ NO’LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

16.12.1993 Bilindiği üzere, 1 sıra numaralı Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliği ile bu Tebliğ ekinde yer alan Muhasebe Usul ve Esasları, 01.01.1994 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere, 26.12.1992 tarih ve mükerrer 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yorum yok

SERBEST MUHASEBECİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

03.01.1990 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:177)

09.05.1987 Maliye Bakanlığından: Bakanlığınıza intikal eden olaylardan; turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan bazı firmaların kendi otobüsleriyle veya kiraladıkları otobüslerle yerli ve yabancı turistler için tur düzenledikleri, tur süresince sunulan ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve eğlence hizmetleri karşılığında tura katılanlardan alınan bedeller için toplu bir fatura veya perakende satış fişi tanzim ettikleri, ancak bazı yoklama memurlarının yol denetimleri sırasında tuttukları tutanaklara dayanılarak, yolcu bileti ve yolcu listesi düzenlemedikleri ve ayrıca vergi levhası da bulunmadığı gerekçesiyle vergi dairelerince mükelleflere ceza kesildiği anlaşılmıştır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:173)

03.04.1986 Maliye Bakanlığından: Bazı vergi kanunlarında değişiklikler yapan ve 11 Aralık 1985 tarih, 18955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 3239 sayılı kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ve amortisman hükümlerinde yapılan değişiklikler ile aynı Kanunun bazı maddelerinin uygulanması sırasında tereddüt konusu olan hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:164)

17.02.1985 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 11/12/1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 159 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 1/1/1985 tarihinden itibaren Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzlarının noter tasdikli olarak kullanılacağı açıklanmış bulunmaktadır.

Yorum yok