Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 392)

14.11.2009 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2009 yılı için % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6

07.11.2009 Maliye Bakanlığından: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden Bakanlığımızca uygulamaya konulan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) ile ilgili olarak, (1)1 Seri No’lu Genel Tebliğde değişiklikler yapan (ÜİS) Genel Tebliğleri ile ilave düzenlemeler içeren (5)2 Seri No’lu Genel Tebliğ bugüne kadar yayımlanmış durumdadır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/8

18.09.2009 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 25.12.2008 tarih ve 1908 sayılı Kurul Kararının (yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2009) 2/c-2 maddesinde “denizcilik yakıtları” olarak tanımlanan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ile yer alan mallardan bazılarının 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaması nedeniyle söz konusu Tebliğ kapsamında ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı olarak satılıp satılamayacağına ilişkin ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılaması uygun görülmüştür.

Yorum yok

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

03.09.2009 Maliye Bakanlığından: Bu Usul ve Esasların amacı; mülkiyeti Hazineye, özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine ve belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar gereğince gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemleri düzenlemektir.

Yorum yok

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

12.08.2009 Maliye Bakanlığından: 13/11/2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun1 uygulamasına ilişkin olarak 1 ve 2 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğlerde2 gerekli açıklamalar yapılmış olup anılan Kanunda, 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla3 yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:391)

25.06.2009 Maliye Bakanlığından: İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile tespit edilmiştir.

Yorum yok

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2009/3

11.06.2009 Maliye Bakanlığı: “Fenni Muayene İzin Belgesi”nin ve “Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi”nin düzenlenmesinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununda düzenlenmiş olan idari para cezalarının dikkate alınmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/41 (Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması)

14.05.2009 Maliye Bakanığı: 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle 3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir. Bu maddede, “31.12.2009 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)

08.05.2009 Maliye Bakanlığından: Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre-Accession Assistance) olarak yeniden düzenlenmiş ve tek bir hukuki çerçeve içerisine dahil edilmiştir.

Yorum yok

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:324)

26.04.2009 Maliye Bakanlığından:Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi ile irtifak hakkı tesis edilmesi işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

Yorum yok

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)

12.03.2009 Maliye Bakanlığından: Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:2)

20.02.2009 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun1 uygulamasına ilişkin olarak bazı tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğin2 ilgili bölümleri itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

THE UNIFORM CHART OF ACCOUNTS

    _____ www.vergiburosu.com

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:389)

27.12.2008 Maliye Bakanlığından: Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333(2), 339(3) ve 365(4) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)

06.12.2008 Maliye Bakanlığından: 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun1 kapsamına, gerçek veya tüzel kişiler tarafından; – Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar,

Yorum yok