Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:449)

10.04.2015 Maliye Bakanlığından: Geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik beyanname ve bildirimleri vermemeleri nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

(2015/7511) KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

10.04.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/98 (ev hizmetlerinde çalışanlara istisna uygulaması)

08.04.2015 Maliye Bakanlığı: Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan istisnanın, 5510 sayılı Kanun kapsamında ev hizmetlerinde çalışanlar yönünden uygulaması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:421)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:448)

04.04.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421²)’nde düzenlemeler yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:397)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:447)

04.04.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397²)’nde düzenlemeler yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:415)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:446)

04.04.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanununun1 ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415²)’nde düzenlemeler yapılmasına gerek duyulmuştur.

Yorum yok

UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

04.04.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Uzlaşma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/74 (2014 yılına ilişkin “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi ile “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması)

31.03.2015 Maliye Bakanlığı: 2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için “Kesin Mizan Bildirimi”nin verilme süresi ile “Elektronik Defter” uygulaması kapsamında 31 Mart 2015 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/73 (2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması)

31.03.2015 Maliye Bakanlığı: Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Vergi Usul Kanunundaki yetkiye dayanılarak; 2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi ile ödeme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

30.03.2015 Maliye Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, Başkanlık tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/72 (beyanname verilme süresinin uzatılması)

23.03.2015 Maliye Bakanlığı: Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

05.03.2015 Maliye Bakanlığından: Bu tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

Yorum yok

DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/21 (Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması)

23.02.2015 Maliye Bakanlığı: Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71 (Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması)

23.02.2015 Maliye Bakanlığı: Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO:2015/2

20.02.2015 Maliye Bakanlığı: 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Yorum yok