Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:3)

27.06.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna metin eklenmiştir.

Yorum yok

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2015/4)

26.06.2015 Maliye Bakanlığı: Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer verilen gelirleri ile geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre devredilen gelirlerine ilişkin yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:455)

20.06.2015 Maliye Bakanlığından: ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması uygun görülmüştür.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:454)

20.06.2015 Maliye Bakanlığından: Elektronik defter tutma ve elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:453)

20.06.2015 Maliye Bakanlığından: Elektronik Yoklama Sistemi ile yoklama talebinin oluşturulması, oluşturulan talebin yoklamaya yetkililere iletilmesi, yoklama fişinin oluşturulması, kayıt altına alınması ve onaylanması ile yoklama fişinin ilgilisine iletilmesi işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:452)

03.06.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ELÜS alım satım belgesinin VUK uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınması ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:435)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:451)

03.06.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)’in bazı bölümleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:450)

03.06.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin bazı bölümleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/78 (geçici vergi beyan süresinin uzatılması)

14.05.2015 Maliye Bakanlığı: 2015 I.Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/77 (e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması)

30.04.2015 Maliye Bakanlığı: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dahil olan mükelleflerimizce 30 Nisan 2015 günü sonuna kadar tamamlanması gereken “e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması” işlemlerinin yerine getirilme süresinin uzatılması.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/76 (2014 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması)

24.04.2015 Maliye Bakanlığı: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/75 (beyanname ve elektronik defter beratları yükleme süresinin uzatılması)

22.04.2015 Maliye Bakanlığı: 24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile “Elektronik Defter” Uygulaması Kapsamında 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresinin Uzatılması.

Yorum yok

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:8)

21.04.2015 Maliye Bakanlığından: Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “5.13. Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlerin vergisel durumu” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere bölüm eklenmiş ve aynı Tebliğe ek-2’den sonra gelmek üzere “Kurumlar Vergisi Kanunu 5/B İstisnası Ön Değerleme Raporu” başlıklı ek-3 eklenmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18.04.2015 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /36 (geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı)

13.04.2015 Maliye Bakanlığı: 2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.

Yorum yok