Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

24.10.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, bazı il ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerince 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalara yer verilmektedir.

Yorum yok

BA-BS BİLDİRİM FORMLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

06.10.2015 Maliye Bakanlığı: Bilanço esasına tabi olan mükelleflerden alınan “Ba-Bs Bildirim Formları” ile ilgili sorulara ilişkin cevaplar Sıkça Sorulan Sorular bölümüne eklenmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 (beyanname ve formların verilme süresinin uzatılması

14.09.2015 Maliye Bakanlığı: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO:8)

09.09.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, Artvin ‘e bağlı ilçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Yorum yok

SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.08.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ana faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte destek hizmeti alımına, destek hizmetlerinin verilişine ve bu hizmetleri sunan destek hizmeti sağlayıcılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:456)

27.08.2015 Maliye Bakanlığından: VUK hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:66)

26.08.2015 Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Emlak vergisine esas olmak üzere 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20.08.2015 Maliye Bakanlığından: Bu tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

Yorum yok

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (III) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

08.08.2015 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

Yorum yok

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ /37 (geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı)

23.07.2015 Maliye Bakanlığı: 2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:3)

15.07.2015 Maliye Bakanlığından: Almanya mukimi gerçek ve tüzel kişilerin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle Türkiye’den elde ettikleri gelirlerin, Türkiye’nin iç mevzuat hükümleri uyarınca kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmiş olması ve ödenen bu verginin Türkiye – Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre iadesinin gerekmesi durumunda iade ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yorum yok

(2015/7910) 13/6/2006 TARİHLİ VE 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (I) BENDİNDE YER ALAN ORANIN FARKLILAŞTIRILMASI HAKKINDA KARAR

30.06.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Kurumlar vergisi kanununun 10 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:3)

27.06.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna metin eklenmiştir.

Yorum yok

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ (SERİ NO:2015/4)

26.06.2015 Maliye Bakanlığı: Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer verilen gelirleri ile geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre devredilen gelirlerine ilişkin yapılması gereken işlemler açıklanmıştır.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:455)

20.06.2015 Maliye Bakanlığından: ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması uygun görülmüştür.

Yorum yok