Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:4)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:464)

24.12.2015 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:459)

24.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

GENELGE 2015/27 (Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında)

15.12.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Sağlık hizmet sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları, Kurumumuza bildirme şekli ve bildirim tespiti ile ilgili olarak değişikliğe gidilmiş olup, sağlık hizmet sunucularında, iş kazası vakaları için ilgili ekrandan iş kazası provizyonu alınması, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularında ise meslek hastalığı vakası için meslek hastalığı provizyonu alınması, iş kazasının veya meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yerine geçecektir. Bu şekilde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:289)

19.11.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:457)

10.11.2015 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorum yok

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06.11.2015 Maliye Bakanlığından: Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.10.2015 Maliye Bakanlığından: Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

24.10.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, bazı il ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerince 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalara yer verilmektedir.

Yorum yok

BA-BS BİLDİRİM FORMLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

06.10.2015 Maliye Bakanlığı: Bilanço esasına tabi olan mükelleflerden alınan “Ba-Bs Bildirim Formları” ile ilgili sorulara ilişkin cevaplar Sıkça Sorulan Sorular bölümüne eklenmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/79 (beyanname ve formların verilme süresinin uzatılması

14.09.2015 Maliye Bakanlığı: 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:B SIRA NO:8)

09.09.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, Artvin ‘e bağlı ilçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal afet nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen bu ilçelerdeki amme borçlularının vergi dairelerine olan borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

Yorum yok

SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.08.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, Sigortacılık Kanunu ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ana faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yardımcı veya tamamlayıcı nitelikte destek hizmeti alımına, destek hizmetlerinin verilişine ve bu hizmetleri sunan destek hizmeti sağlayıcılarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:456)

27.08.2015 Maliye Bakanlığından: VUK hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:66)

26.08.2015 Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Emlak vergisine esas olmak üzere 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Yorum yok