Maliye Bakanlığı Kategorisi için arşiv

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:59)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Yorum yok

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:47)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Yorum yok

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:47)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1/1/2016 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:46)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1/1/2016 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

Yorum yok

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:12)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 457 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2016 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanacaktır.

Yorum yok

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:4)

25.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015 yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:464)

24.12.2015 Maliye Bakanlığından: Bu Tebliğde belirlenen mükellef gruplarına elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme zorunluluğu ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere usul ve esasları 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:459)

24.12.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Yorum yok

GENELGE 2015/27 (Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında)

15.12.2015 Sosyal Güvenlik Kurumu: Sağlık hizmet sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları, Kurumumuza bildirme şekli ve bildirim tespiti ile ilgili olarak değişikliğe gidilmiş olup, sağlık hizmet sunucularında, iş kazası vakaları için ilgili ekrandan iş kazası provizyonu alınması, yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularında ise meslek hastalığı vakası için meslek hastalığı provizyonu alınması, iş kazasının veya meslek hastalığının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yerine geçecektir. Bu şekilde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:289)

19.11.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:457)

10.11.2015 Maliye Bakanlığından: Yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2015 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Yorum yok

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

06.11.2015 Maliye Bakanlığından: Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31.10.2015 Maliye Bakanlığından: Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:3)

24.10.2015 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, bazı il ve ilçelerinde bulunan vergi dairelerince 6111 sayılı Kanuna ve 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların mücbir sebep halinin başladığı ve sona erdiği döneme rastlayan taksitlerin ödeme sürelerine yönelik açıklamalara yer verilmektedir.

Yorum yok

BA-BS BİLDİRİM FORMLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

06.10.2015 Maliye Bakanlığı: Bilanço esasına tabi olan mükelleflerden alınan “Ba-Bs Bildirim Formları” ile ilgili sorulara ilişkin cevaplar Sıkça Sorulan Sorular bölümüne eklenmiştir.

Yorum yok